dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


wiadectwa energetyczne - czekanie w blokach

Decydujce dla powodzenia procesu certyfikacji energetycznej budynków jest wyksztacenie si profesjonalnego rynku usug zwizanego z wydawaniem certyfikatów oraz obsug inwestycji energooszczdnych.

Wszystkie kraje europejskie podpisay i ratyfikoway protokó z Kioto wynegocjowany na konferencji w grudniu 1997 r. Zobowizuje on kraje uprzemysowione do ograniczenia emisji gazów powodujcych efekt cieplarniany, przede wszystkim dwutlenku wgla. Opracowano te program globalnego handlu uprawnieniami do emisji CO2 i odsprzedawania ich przez kraje, które emituj niewiele gazów cieplarnianych. Ma to zahamowa proces wzrostu temperatury na wiecie. Naukowcy s zdania, e jeeli program redukcji emisji gazów zostanie wprowadzony w ycie, rednia temperatura na Ziemi obniy si do 2050 roku o 0,02-0,28 st. C.

Przed dwoma laty Nicholas Stern, byy wiceprezesa Banku wiatowego, przygotowa raport, który dowodzi, e jeli trendy klimatyczne si utrzymaj, w cigu kilku nastpnych dekad czeka nas kryzys ekonomiczny. Skutki ocieplenia - wyjaawianie gleby, anomalie pogodowe i kataklizmy - pocign za sob koszty odpowiadajce stracie co najmniej 5 proc. globalnego PKB rocznie. Zdaniem Sterna unikniemy katastrofy, jeeli w cigu najbliszych 10-20 lat przeznaczymy na walk z ociepleniem klimatu rodki wartoci 1-2 proc. wiatowego PKB.

Podejmowane przez Uni Europejsk rodki zaradcze skadaj si z dwu elementów:

- oszczdzanie energii, gdy im mniej jej produkujemy i konsumujemy, tym mniej emitujemy do atmosfery gazów cieplarnianych;
- przestawianie si na ekologiczne, czyli emitujce mniej CO2, noniki energii i technologie.

W padzierniku 2006 roku Komisja Europejska przedstawia plan dziaania na rzecz racjonalizacji zuycia energii. Celem jest redukcja o 20 proc. zuycia energii w Unii Europejskiej do 2020 roku. Zdaniem autorów mona to zrobi uruchamiajc bardziej sprawne elektrownie i tracc mniej energii przy jej przesyaniu, budujc lepiej izolowane domy, produkujc samochody spalajce mniej paliwa, lepiej kontrolujc zuycie energii itd.

Dziki wprowadzeniu w ycie tych rodków Europa ma nadziej zaoszczdzi ponad 100 mld euro rocznie.

Na rynku nieruchomoci, gdzie do ogrzania, owietlenia domów i wyprodukowania ciepej wody zuywa si od 30 do 40% caej produkowanej energii, wprowadzenie w ycie tych zaoe ma uatwi najwyszej rangi dokument unijny - Dyrektywa 2002/91/WE o jakoci energetycznej budynków.

Dyrektywa ma spowodowa zaostrzenie wymaga w zakresie ochrony cieplnej budynków oraz wprowadzenie ogólnoeuropejskiego systemu nadawania budynkom certyfikatów zuycia energii. Waciciele nieruchomoci maj dziki temu uzyska bezporedni zacht ekonomiczn do inwestowania w oszczdzanie energii. Ma to regulowa rynek, który na podstawie certyfikatu bdzie wyej wycenia nieruchomoci, które oszczdzaj energi i przez to s tasze w dugoterminowej eksploatacji. Ale paradoksalnie ten rynkowy mechanizm zaszyty w propozycjach zawartych w Dyrektywie powoduje najwikszy opór przy jej wprowadzaniu. Inwestycja w systemy energooszczdne jest to bowiem inwestycja dugoterminowa, czciowo motywowana wiatopogldowo, a nie ekonomicznie. Wida to na przykadzie krajów, gdzie certyfikaty ju obowizuj.

Niech i zrozumienie


To, co wydaje si jednoznaczne z punktu widzenia ogólnospoecznego wcale nie jest tak jednoznacznie odbierane przez indywidualnych obywateli krajów, w których pojawiy si certyfikaty. Jak informuje firma BuildDesk, midzynarodowy ekspert w dziedzinie rozwiza z zakresu efektywnoci energetycznej, w niektórych krajach unijnych wiadectwa spotkay si pocztkowo z niechci spoeczn.

W Wielkiej Brytanii, gdzie w kwietniu 2008 roku wprowadzono certyfikaty EPC (Energy Performance Certificates), okazao si, e inwestorzy indywidualni traktuj certyfikacj wrogo. Mona byo to zwaszcza obserwowa tu przed wprowadzeniem EPC. Waciciele spieszyli si z wykoczeniem domów i mieszka, by zdy z ich oddaniem przed 6 kwietnia 2008 roku i unikn problemów z podwyszonymi kosztami budowy i wykupienia wiadectwa.

Podobne reakcje mona byo zaobserwowa w Holandii, gdzie certyfikaty pojawiy si ju pod koniec 2006 roku. Okazao si, e w praktyce tylko spódzielnie mieszkaniowe, które stanowi okoo 35 proc. caego rynku nieruchomoci, byy zainteresowane wprowadzaniem rozwiza energooszczdnych. Wiedziay, e certyfikacja budynków znacznie uatwia sprzeda czy wynajem lokali. Indywidualni inwestorzy zareagowali z niechci, gdy po wprowadzeniu nowych przepisów wzrosy koszty inwestycji mieszkaniowych. Rozwizania energooszczdne w budynkach wymagaj przy tym duo starannoci. Okazao si wic, e eby racjonalnie wybra technologie i skalkulowa dugoterminow relacj kosztów inwestycji do kosztów eksploatacji, potrzebna jest spora wiedza i wiadomo materiaowa. Waciciele domów i mieszka skazani s tutaj na pomoc specjalistów.

By moe wysoka wiadomo ekologiczna bya powodem stosunkowo bezbolesnego wprowadzenia wiadectw w Danii. Obowizuj one tam ju od 2006 roku, ale ich wprowadzenie poprzedzone zostao wieloma dziaaniami w mediach. Dziki temu wzrosa wiadomo spoeczna na temat wykorzystywania odnawialnych róde energii oraz jej oszczdnego wykorzystania. Proces wspierao te profesjonalne doradztwo. 

Dowiadczenia midzynarodowe wskazuj wic, e inwestorzy indywidualni na rynku nieruchomoci naturalnie d do ograniczenia pocztkowych kosztów inwestycji. Inwestycja w technologie energooszczdne ma dla nich charakter dugoterminowy, raczej wiatopogldowy, a nie ekonomiczny. Stwarza to realne zagroenie dla krótkoterminowych efektów wdroenia systemu wiadectw energetycznych.

Dlatego niezbdne jest profesjonalne doradztwo. Dla nowych inwestycji jest to przede wszystkim kwestia umiejtnoci policzenia, jak szybko inwestycje w dom energooszczdny zwróc si w obnionych kosztach ich eksploatacji. W przypadku modernizacji nieruchomoci wymaga to w pierwszej kolejnoci trafnej oceny aktualnego zuycia i wskazania racjonalnych ekonomicznie rozwiza, które pozwol zmniejszy zuycie energii, a co za tym idzie koszty eksploatacji. Poniewa energia zuywana jest przede wszystkim do ogrzania domów i przygotowania ciepej wody, wic najwaniejsze s kalkulacje w tym zakresie. Potrzeba do tego caej armii doradców, których wyliczenia przeo si na kiesze inwestorów oraz na warto rynkow nieruchomoci.

Stosownie do tego rozumowania, w kadym z krajów gdzie wprowadzono wiadectwa wyksztaci si spory rynek firm usugowych doradzajcych przy realizacji inwestycji energooszczdnych oraz przeprowadzajcych procedur obliczenia zuycia energii pozwalajc na wystawienie budynkowi wiarygodnego wiadectwa. I o ten rynek w tej chwili toczy si w Polsce oywiona gra wród profesjonalistów.

Wahania ministra


Ju w padzierniku 2007 roku w znowelizowanym prawie budowlanym byy minister budownictwa Andrzeja Aumiller jednoznacznie rozstrzygn spraw, kto w Polsce bdzie móg wydawa wiadectwa energetyczne. Uprawnienia takie uzyskay wszystkie osoby posiadajce aktualne uprawnienia budowlane w zakresie projektowania architektonicznego, instalacyjnego lub konstrukcyjnego (te kwalifikacje mona te zdoby koczc specjalne studia podyplomowe). Ta decyzja wzbudzia protesty wród specjalistów zajmujcych si budownictwem. Naley do nich midzy innymi profesor Jerzy Pogorzelski z Politechniki Biaostockiej i Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, który uwaa, e polscy projektanci w swej masie nie maj wystarczajcego przygotowania w zakresie fizyki budowli, eby zmierzy si z trudn, sugerowan przez Uni Europejsk, metodologi obliczeniow, która pozwala na rzeczywiste wskazanie zuycia energii w budynkach.

To wanie metodologia jest te w tej chwili ródem gównych kontrowersji. Projekt rozporzdzenia w tej sprawie przygotowany przez Departament Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury jest od kilku miesicy intensywnie konsultowany, ale jego podpisanie przez ministra zostao ju przesunite co najmniej 2 razy. Za usprawiedliwieniem Ministra przemawia fakt, e nie jest to atwa decyzja. Musi uwzgldni interesy szerokiej grupy osób posiadajcych uprawnienia budowlane, reprezentowanych przez Izb Inynierów Budownictwa. Inynierom z uprawnieniami ley na sercu maksymalne uproszczenie metodologii oblicze, tak, eby do wykonywania wiadectw nie byo potrzebne adne, dodatkowe, specjalistyczne przygotowanie.

Z kolei specjalici zajmujcy si wdraaniem w Polsce rozwiza unijnych, jak dr Aleksander Panek z Narodowej Agencji Poszanownia Energii, twierdz, e uproszczone metodologie nie pozwol na rzeczywiste skalkulowanie zuycia energii przez budynek, a to postawi na gowie wszelk racjonalno, take ekonomiczn, wdraanych rozwiza. W zwizku z tym postuluj stworzenie systemu dodatkowych szkole, które maj przygotowa projektantów i audytorów do stosowania skomplikowanej metodologii oblicze zalecanej przez Uni Europejsk i NAPE.

Nie wiadomo, które z tych stanowisk uzyska uznanie ministra. Jedno jednak wiadomo na pewno -  stawk w tej grze jest opracowanie od 200 do nawet 500 tysicy wiadectw rocznie oraz ewentualne ksztacenie tysicy specjalistów majcych wspiera ten proces.

Tekst jest czci spoecznej akcji informacyjnej pt. "Paszport energetyczny. Jak i dlaczego?" przygotowanej w 2008 roku przez firm Swisspor Polska.KOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
2018-02-26 18:45:34 | ~karin
http://businessflavor.us |

http://businessfleet.us |

http://businessflower.us |

http://businessfolder.us |

http://businessformula.us |

http://businessgang.us |

http://businessgecko.us |

http://businessgeo.us |

http://businessglamour.us |

http://businessglory.us |

http://businessgoddess.us |

http://businessgorilla.us |

http://businessgrab.us |

http://businessgrabber.us |

http://businessgrace.us |

http://businessgram.us |

http://businessgratis.us |

http://businessgroove.us |

http://businessgrow.us |

http://businessguerilla.us |

http://businessguerrilla.us |

http://businessgun.us |

http://businesshands.us |

http://businesshandsome.us |

http://businesshandy.us |

http://businesshard.us |

http://businesshotrod.us |

http://businesshusky.us |

http://businessice.us |

http://businessimagine.us |

http://businessintergrity.us |

http://businessiron.us |

http://businessjackpot.us |

http://businessjewel.us |

http://businessjoker.us |

http://businessjust.us |

http://businesskayak.us |

http://businesskiss.us |

http://businessknight.us |

http://businesslast.us |

http://businesslastminute.us |

http://businesslegacy.us |

http://businessless.us |

http://businesslightning.us |

http://businesslimited.us |

http://businesslion.us |

http://businesslittle.us |

http://businessloco.us |

http://businesslowprice.us |

http://businesslucky.us |

http://businessmain.us |

http://businessmarks.us |

http://businessmatche.us |

http://businessmeasure.us |

http://businessmember.us |

http://businessmessenger.us |

http://businessmeta.us |

http://businessmetric.us |

http://businessmillions.us |

http://businessminer.us |

http://businessmuscle.us |

http://businessmystical.us |

http://businessnano.us |

http://businessnational.us |

http://businessnations.us |

http://businessnatural.us |

http://businessnight.us |

http://businessnobel.us |

http://businessnormal.us |

http://businessnorthamerican.us |

http://businessnumber.us |

http://businessocity.us |

http://businessoffline.us |

http://businessoftheday.us |

http://businessomatic.us |

http://businessomega.us |

http://businessoneday.us |

http://businessopedia.us |

http://businessopplis.us |

http://businessorama.us |

http://businessoriginal.us |

http://businessother.us |

http://businessouter.us |

http://businessover.us |

http://businessovernight.us |

http://businesspart.us |

http://businesspassport.us |

http://businesspatch.us |

http://businesspeace.us |

http://businesspeach.us |

http://businesspearl.us |

http://businesspermanent.us |

http://businesspersonal.us |

http://businessphase.us |

http://businesspicker.us |

http://businesspickup.us |

http://businesspipe.us |

http://businesspirates.us |

http://businessplatinum.us |

http://businessplum.us |

http://businesspositive.us |

http://businessprecision.us |

http://businesspremier.us |

http://businesspremium.us |

http://businesspresident.us |

http://businessprestige.us |

http://businesspride.us |

http://businesspriority.us |

http://businesspronto.us |

http://businesspure.us |

http://businessquantum.us |

http://businessrail.us |

http://businessrainforest.us |

http://businessrally.us |

http://businessrapid.us |

http://businessrater.us |

http://businessrates.us |

http://businessraven.us |

http://businessrazor.us |

http://businessreadset.us |

http://businessredhot.us |

http://businessremarkable.us |

http://businessreps.us |

http://businessrequest.us |

http://businessrex.us |

http://businessrhino.us |

http://businessrings.us |

http://businessroll.us |

http://businessrule.us |

http://businessrunners.us |

http://businesssalvage.us |

http://businesssample.us |

http://businessscapes.us |

http://businessscribe.us |

http://businesssearcher.us |

http://businessseason.us |

http://businesssedona.us |

http://businesssend.us |

http://businesssession.us |

http://businessshadow.us |

http://businessshake.us |

http://businessshoot.us |

http://businessshuffle.us |

http://businesssleuth.us |

http://businessslide.us |

http://businesssnapshot.us |

http://businesssoldier.us |

http://businesssolo.us |

http://businesssonic.us |

http://businesssouthbeach.us |

http://businesssparkle.us |

http://businessspicy.us |

http://businesssplash.us |

http://businessspree.us |

http://businesssprint.us |

http://businessstamp.us |

http://businessstick.us |

http://businessstreaming.us |

http://businessstrick.us |

http://businesssugar.us |

http://businesssunflower.us |

http://businesssuperhero.us |

http://businesssurprise.us |

http://businesssurreal.us |

http://businesssustain.us |

http://businesssweet.us |

http://businessthunder.us |

http://businesstopsecret.us |

http://businesstreasure.us |

http://businesstreat.us |

http://businesstreats.us |

http://businessturbo.us |

http://businessunder.us |

http://businessunique.us |

http://businessurban.us |

http://businessvariety.us |

http://businessverde.us |

http://businessvictory.us |

http://businessvisual.us |

http://businesswaterfront.us |

http://businesswidget.us |

http://businesswinner.us |

http://businesswish.us |

http://businessworth.us |

http://businessyankee.us |

http://www.capecoralcomputercenter.com |

http://www.carsaleskorea.net |

http://www.carsourceusa.net |

http://www.carstruck.net |

http://www.caspiantechnology.net |

http://www.cheap-words.com |

http://www.computerrepaireagle.com |

http://www.corsica-travel.net |

http://www.cortezhomes.net |

http://www.cryptichouse.net |

http://www.customtruckweb.net |

http://www.dafnehotel.net |

http://www.dark-horses.com |

http://www.dead-days.com |

http://www.deepsleeep.com |

http://www.dreambusinesspro.com |

http://www.duty-time.com |

http://www.easilyword.com |

http://www.easylearntechnologies.com |

http://www.easy-mobilebusiness.com |

http://www.easytoursthai.com |

http://www.echoparkhouses.com |

http://educationadaptive.us |

http://educationagenda.us |

http://educationbad.us |

http://educationbattle.us |

http://educationbeast.us |

http://educationbody.us |

http://educationbrowse.us |

http://educationbrowser.us |

http://educationbuddies.us |

http://educationcache.us |

http://educationcalculator.us |

http://educationcamel.us |

http://educationcaster.us |

http://educationcatch.us |

http://educationcharte.us |

http://educationcheaper.us |

http://educationcheapest.us |

http://educationclassy.us |

http://educationclearance.us |

http://educationcollections.us |

http://educationcollector.us |

http://educationcommission.us |

http://educationconstruct.us |

http://educationcourier.us |

http://educationcupcake.us |

http://educationdodge.us |

http://educationdragon.us |

http://educationdraw.us |

http://educationecono.us |

http://educationenvy.us |

http://educationescrow.us |

http://educationfame.us |

http://educationgecko.us |

http://educationgeo.us |

http://educationglory.us |

http://educationgorilla.us |

http://educationgrabber.us |

http://educationgrow.us |

http://educationguerilla.us |

http://educationice.us |

http://educationknight.us |

http://educationlast.us |

http://educationlastminute.us |

http://educationlegacy.us |

http://educationlimited.us |

http://educationlion.us |

http://educationlittle.us |

http://educationloco.us |

http://educationmatche.us |

http://educationmeasure.us |

http://educationmessenger.us |

http://educationmillions.us |

http://educationmuscle.us |

http://educationmystical.us |

http://educationouter.us |

http://educationover.us |

http://educationovernight.us |

http://educationpart.us |

http://educationpatch.us |

http://educationpeace.us |

http://educationpeach.us |

http://educationpermanent.us |

http://educationphase.us |

http://educationpremium.us |

http://educationpresident.us |

http://educationpriority.us |

http://educationpure.us |

http://educationquantum.us |

http://educationrail.us |

http://educationrapid.us |

http://educationrater.us |

http://educationredhot.us |

http://educationroll.us |

http://educationrule.us |

http://educationsalvage.us |

http://educationsample.us |

http://educationscapes.us |

http://educationsession.us |

http://educationshadow.us |

http://educationsignature.us |

http://educationsilk.us |

http://educationsolo.us |

http://educationsouthbeach.us |

http://educationsplash.us |

http://educationspree.us |

http://educationstreaming.us |

http://educationstrick.us |

http://educationsugar.us |

http://educationsurreal.us |

http://educationsustain.us |

http://educationturbo.us |

http://educationunique.us |

http://educationurban.us |

http://educationvictory.us |

http://educationvisual.us |

http://educationwaterfront.us |

http://educationyankee.us |

http://www.ehealthlaw.net |

http://www.e-healthpoint.net |

http://www.empty-basket.com |

http://www.emrsoftwaresite.com |

http://www.exact-times.com |

http://www.eyestear.com |

http://www.fast-run.com |

http://www.fcnbusiness.com |

http://www.feel-alone.com |

http://www.fieldhouseofficials.net |

http://www.finetuningautomotive.com |

http://www.fitnessfindings.com |

http://www.fixonhome.com |

http://foodabundant.us |

http://foodanchor.us |

http://foodappeal.us |

http://foodatlantic.us |

http://foodauthority.us |

http://foodavatar.us |

http://foodblender.us |

http://foodblod.us |

http://foodbody.us |

http://foodboulevard.us |

http://foodbounce.us |

http://foodbuddies.us |

http://foodbunny.us |

http://foodcalculator.us |

http://foodcanal.us |

http://foodcaster.us |

http://foodcatcher.us |

http://foodcellar.us |

http://foodcharm.us |

http://foodchase.us |

http://foodcompanion.us |

http://foodcorporation.us |

http://foodcrafter.us |

http://foodcrawler.us |

http://foodcreativity.us |

http://foodcrown.us |

http://foodcupid.us |

http://foodcurious.us |

http://fooddesigning.us |

http://fooddivine.us |

http://fooddollars.us |

http://fooddowntown.us |

http://fooddragon.us |

http://foodeagle.us |

http://foodebony.us |

http://foodepic.us |

http://foodessence.us |

http://foodexcel.us |

http://foodfeature.us |

http://foodfleet.us |

http://foodfolder.us |

http://foodglamour.us |

http://foodgoddess.us |

http://foodgram.us |

http://foodgratis.us |

http://foodgroove.us |

http://foodgrow.us |

http://foodhusky.us |

http://foodice.us |

http://foodimagine.us |

http://foodintergrity.us |

http://foodjackpot.us |

http://foodjewel.us |

http://foodjoker.us |

http://foodkiss.us |

http://foodless.us |

http://foodlowprice.us |

http://foodlucky.us |

http://foodminer.us |

http://foodnations.us |

http://foodnature.us |

http://foodnight.us |

http://foodnormal.us |

http://foodoftheday.us |

http://foodother.us |

http://foodpart.us |

http://foodpassport.us |

http://foodpatch.us |

http://foodpersonal.us |

http://foodpickup.us |

http://foodpirates.us |

http://foodplum.us |

http://foodpremier.us |

http://foodpremium.us |

http://foodrally.us |

http://foodraven.us |

http://foodreadset.us |

http://foodremarkable.us |

http://foodrings.us |

http://foodscapes.us |

http://foodseason.us |

http://foodslide.us |

http://foodsnapshot.us |

http://foodsoldier.us |

http://foodspicy.us |

http://foodstamp.us |

http://foodsunflower.us |

http://foodsuperhero.us |

http://foodsurprise.us |

http://foodthunder.us |

http://foodtreats.us |

http://foodultra.us |

http://foodvector.us |

http://foodverde.us |

http://foodvisual.us |

http://www.forlifetravel.com |

http://www.formationhouse.net |

http://www.formosa-travel.net |

http://www.futurehelphomes.com |

http://www.georgiagrouptours.com |

http://www.givehappytravel.com |

http://www.gotech-store.com |

http://www.grandhoteltoronto.net |

http://www.greeengrass.com |

http://www.guidesautomotive.com |

http://www.headlineprofits.com |

http://www.health-54.com |

http://healthabundant.us |

http://healthadaptive.us |

http://healthafter.us |

http://healthagenda.us |

http://healthamazing.us |

http://healthanchor.us |

http://healthappeal.us |

http://healtharrow.us |

http://healthatlantic.us |

http://healthavatar.us |

http://healthbad.us |

http://healthbattle.us |

http://healthbeast.us |

http://healthblaster.us |

http://healthblender.us |

http://healthblod.us |

http://healthboulevard.us |

http://healthbounce.us |

http://healthbrite.us |

http://healthbrowse.us |

http://healthbrowser.us |

http://healthbuddies.us |

http://healthbuller.us |

http://healthbunny.us |

http://healthcache.us |

http://healthcalculator.us |

http://healthcamel.us |

http://healthcanal.us |

http://healthcaptive.us |

http://www.healthcarespd.net |

http://healthcarnival.us |

http://healthcaster.us |

http://healthcatch.us |

http://healthcatcher.us |

http://healthcellar.us |

http://healthcharm.us |

http://healthcharte.us |

http://healthcharts.us |

http://healthchase.us |

http://healthcheaper.us |

http://healthcheapest.us |

http://healthcircus.us |

http://healthclassy.us |

http://healthclearance.us |

http://healthclient.us |

http://healthcollect.us |

http://healthcollections.us |

http://healthcollector.us |

http://healthcolor.us |

http://healthcommission.us |

http://healthcompanion.us |

http://healthconstruct.us |

http://healthcorporation.us |

http://healthcounty.us |

http://healthcourier.us |

http://healthcrafter.us |

http://healthcrawler.us |

http://healthcreativity.us |

http://healthcrown.us |

http://healthcrunch.us |

http://healthcrystal.us |

http://healthcupcake.us |

http://healthcupid.us |

http://healthcurious.us |

http://healthcustom.us |

http://healthdelta.us |

http://healthdesigning.us |

http://healthdestination.us |

http://healthdir.us |

http://healthdish.us |

http://healthdivine.us |

http://healthdodge.us |

http://healthdollar.us |

http://healthdollars.us |

http://healthdowntown.us |

http://healthdragon.us |

2018-02-01 09:12:28 | ly5372
Richard Mille continues its partnership Replica Rolex with the young and talented self-taught
designed for this athlete: RM 055 Bubba Watson Fake Rolex golfer Bubba Watson with the presentation of a second timepiece Replica Watches UK A tonneau-shaped piece which combines white rubber over molded titanium and ATZ.
2015-01-08 10:00:04 | zakbowden2
Rolex, the world Replica Watches leader in the luxury watchmaking industry has opened in Switzerland Bienne Replica watch its Manufactory in the 21st century. An ultra-modern production unit that welcomes new production Tag heuer replica plants of the famous brand to the Crown. This new building is the culmination of one of the most important industrial sites in Switzerland in recent years. The use of renewable energy and integration of industrial processes with the technical systems of the building.
2009-01-04 14:52:46 | JBZ

Pana krytyka jest na miejscu. zapoznaem si szczegóowo z metodologi okrelania charakterystyki energetycznej i musz stwierdzi, e adana osoba nie majca za sob studiów z brany budowlanej nie poradzi sobie z tym zakresem! Nie widz moliwoci zdania egzaminu przez kogokolwiek spoza brany. A i branyci bd mie nie mae trudnoci. Podzielam jednak pogld, e minister wygupi si dopuszczajc takie regulacje. To tak jakby po krótkim kursie i egzaminie pozwoli leczy ludzi.


Pozdrawiam,


Jerzy Zembrowski

2008-12-27 12:56:09 | ~Rem
W Polsce kontrowersyjna sprawa jest kto moze wydawac swiadectwa energetyczne?. I jak to Polacy jestesmy jedyni oryginalni w Europie: U nas moze to zrobic np. socjolog po 60-cio godzinnym kursie???????. Wazne zeby tylko byl magistrem. Jest to chore. Bo np. w Niemczech taki kurs trwa ok 400 godzin, ale moga go zrobic jedynie branzowi fachowcy (np. inzynierowie budowlani lub energetycy, technicy budowlani, a nawet majstrowie w odpowiedniej branzy budowlanej) czyli fachowcy w tej dziedzinie. Uwazam ze swiadectwo wydane przez np. prawnika bedzie na pewno nie fachowe i bzdurne, Ale nalezy tylko poczekac az ktos sie odwola do Brukseli i jak znalazl mamy nowy skandal i wstyd dla Polski!!!! A tak na marginesie to kto pozwolil na wydanie tak bzdurnego przepisu ???. Jaka grupa spoleczna stoi za Ministrem????. Gdzie logika???
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij