dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


Pierwsza w Polsce sportowa hala pasywna oddana do uytku

„Innowacyjna Polska 2010-2020” czyli energooszczdna architektura w Twojej Gminie

W miejscowoci Somniki pod Krakowem oddano do uytku nowoczesn hal sportow w energooszczdnym standardzie budynku pasywnego. Zuywajca na cele grzewcze tylko 15 kWh/m2 w cigu roku hala to ekologiczna wizytówka miasta i regionu oraz ogólnopolskiej kampanii spoecznej „Innowacyjna Polska 2010-2020, Wysokoenergooszczdne budynki pasywne w polskich gminach i miastach”

Oddana do uytku hala sportowa to tylko jeden z przykadów budynków uytecznoci publicznej, których projekty s dostpne w programie „Innowacyjna Polska 2010-2020”. Kampani honorowym patronatem objo Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego. Kampania ma na celu popularyzacje energooszczdnych rozwiza architektonicznych w budynkach uytecznoci publicznej oraz zachcenie decydentów do ich realizacji. Akcja obejmuje wszystkie 379 powiatów i 2749 gmin. Inicjatorzy akcji przedstawiaj innowacyjne projekty energooszczdnych hal sportowych oraz przedszkoli, które wzbogacaj infrastruktur edukacyjno-sportowo-rekreacyjn w gminach i powiatach.Kampania „Innowacyjna Polska 2010-2020” skierowana jest do wadz samorzdowych, liderów regionalnych i lokalnych struktur partyjnych na terenie kraju bez wzgldu na opcj polityczn.

Organizatorami kampanii jest Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Architektura Pasywna oraz Termo Organika najwikszy polski producent izolacji styropianowych dla budownictwa.

witujemy dzi otwarcie pierwszego obiektu w standardzie budynku pasywnego zrealizowanego przez wadze samorzdowe. Bardzo si ciesz, e mog Pastwu przekaza certyfikat wydany przez Instytut Budownictwa Pasywnego, potwierdzajcy wysok energooszczdno budynku oraz spenienie przez niego kryteriów zrównowaonego rozwoju – mówi dr Wolfgang Feist, zaoyciel Passivhaus Institut oraz twórca standardu budownictwa pasywnego. Jak Pastwo zapewne wiecie budownictwo pasywne jest wyjtkowo interesujc ide opierajc si na zrównowaonym rozwoju i zapewniajc bardzo niskie zuycia energii. Dotyczy to nowopowstajcych budynków jak i modernizacji istniejcych ju obiektów. Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczce budownictwa zobowizuj wszystkie kraje czonkowskie do budowy domów od 2020 r. wycznie w standardzie zero energetycznym. Budownictwo pasywne jest jedn z dróg do realizacji budynku zero energetycznego bez ponoszenia nadmiernych kosztów”.

Somnicka hala tak jak inne projekty kampanii „Innowacja Polska 2010- 2020” powstay w krakowskim biurze projektowo-wdroeniowym Tomasza Pyszczka i Marcina Stelmacha. Cechuj je wysokie standardy ekonomiczne i estetyczne, które ograniczaj koszty zuywanej energii nawet do 90%, zmniejszaj emisje CO2 oraz co najwaniejsze s potrzebne w niemal kadej gminie. Aktualne ceny gazu ziemnego pozwol rocznie zaoszczdzi na kosztach ogrzewania j hali sportowej od 35 000 - 40 000 z. Koszt budowy w porównaniu do identycznego obiektu bez dodatkowych elementów typowych dla budynku pasywnego wynosi 12% .

Wizytówka programuKoncepcja architektoniczna hali w Somnikach poza uzyskaniem standardu pasywnoci budynku uwzgldnia wane czynniki uytkowe. Nowoczesna hala jest w logiczny sposób funkcjonalno-przestrzennie poczona z budynkiem Zespou Szkó Ogólnoksztaccych . Wntrze hali zapewnia poza imprezami sportowymi organizowanie spotka politycznych, prelekcji, prezentacji, czy te innych imprez publicznych potrzebnych lokalnej spoecznoci. Arena sportowa to boisko 22x44m z trybunami dla ok.240 widzów i 30 zawodników. Z poziomu trybun dostpne s toalety natomiast zaplecza szatniowo-sanitarne z pomieszczeniami towarzyszcymi takimi, jak hol gówny, pokój trenera, siownia, pokój masau, pomieszczenia techniczne i magazynowe znajduj si wydzielonej, niszej czci budynku. Wyjtkow energooszczdno gwarantuje; otwarcie budynku na poudnie, tak aby zapewni maksymalnie szerokie dowietlenie pomieszcze wiatem sonecznym, system wentylacji z odzyskiem ciepa m.in. rekuperatory o sprawnoci ponad 85%, ogrzewanie podogowe, rolety zewntrzne i wewntrzne, energooszczdne okna oraz perfekcyjne ocieplenie budynku grub warstw srebrnoszarego styropianu Platinum Plus Termo Organiki.

Energooszczdny budynek w Twojej gminie

Polska jest krajem niedoinwestowanym zwaszcza jeli chodzi o obiekty sportowe, szkoy i przedszkola. Wci brakuje obiektów, które umoliwiyby uprawianie sportu przez cay rok. W naszym klimacie hale sportowe s niezbdne. Istnieje te problem niewystarczajcej iloci przedszkoli, co jest przyczyn wielu spoecznych problemów. Wybudowanie tych obiektów w technologii wysoko energooszczdnej gwarantuje znaczne oszczdnoci w ich póniejszej eksploatacji. Dlatego informacje nt. moliwoci wybudowania obiektów energooszczdnych np.; hal sportowych, przedszkoli z moliwym dofinansowaniem z rodków UE sigajcym nawet 50% inwestycji otrzymali lokalni decydenci i liderzy partyjni.

Akcja „Innowacyjna Polska 2010-2020” poza promocj energooszczdnych rozwiza w budownictwie chce przekona wadz do podjcia konkretnych dziaa. Mamy nadziej, e w innych miejscach kraju, tak samo jak w Somnikach spotkamy otwarte umysy troszczce si o lokaln spoeczno i rodowisko. – mówi Tomasz Pyszczek, partner i twórca projektów w Architektury Pasywnej – Dzi Somniki s ekologicznym punktem na mapie Polski. Jestem przekonany, e inne polskie gminy sta na tego typu potrzebne, rentowane i przyjazne rodowisku inwestycje.

Nowo powstajce przedszkola oraz hale sportowe czy baseny budowane s najczciej w technologii, gdzie decydujcym kryterium wyboru projektu s koszty inwestycyjne. Na ogó wadze gmin i innych instytucji publicznych organizujcych przetargi, do ogólnikowo traktujc kwesti przyszych kosztów eksploatacyjnych. A tu tkwi ogromne moliwoci oszczdzania dla gminnych budetów.

Komfort, trwao, dostpno, niskie koszty utrzymania dziki energooszczdnym technologiom, oraz wysokie walory estetyczne s elementami moliwymi do uzyskania przy nie znacznych dodatkowych nakadach finansowych. – mówi Aleksander Panek prezes Narodowej Agencji Poszanowania Energii – Nasza akcja ma na celu w praktyczny sposób zwiksza wród decydentów wiadomo efektywnego i racjonalnego uytkowania energii w sektorze budownictwa publicznego, oraz zasad zrównowaonego rozwoju.

Hale sportowe, sale gimnastyczne i przedszkola

Sztandarowym projektem kampanii jest hala widowiskowo sportowa o wymiarach areny sportowej 22x44m z trybunami na ok. 250 widzów. To wanie tego typu hal oddano w Sominkach. Wntrze hali zapewnia poza imprezami sportowymi organizowanie spotka, koncertów, czy te innych imprez publicznych dla lokalnej spoecznoci. Obiekt posiada bardzo niskie zuycie energii na cele grzewcze na poziomie ok.15kWh/m2 w cigu roku.

Kolejnym projektem jest hala sportowa z aren 18x31,5m z trybunami dla ok.80 widzów. Wymiary areny umoliwiaj rozgrywanie spotka na poziomie ligowym w pice siatkowej i koszykówce. Budynek moe równie suy dla okazjonalnych imprez lokalnej spoecznoci.

Alternatyw dla hali jest mniejsza, wielofunkcyjna sala gimnastyczna idealna do prowadzenia zaj z wychowania fizycznego, w tym meczów koszykówki i siatkówki na poziomie amatorskim. Obiekt o wymiarach boiska 12,75x24 m spenia najwysze standardy energooszczdnoci, jest znakomitym uzupenieniem gminnych centrów spoecznych w tym szkó.

Dla najmodszych przygotowano projekt przedszkola z moliwoci moduowej rozbudowy, który umoliwia dostosowanie jego wielkoci do lokalnych potrzeb. Optymalnie dobrany program funkcjonalny budynku z atrakcyjn stref czci wspólnej w skad której wchodzi salka gimnastyczna z moliwoci zaaranowania sceny teatralnej, sale dla dzieci okazjonalnie czone z holem poprzez system cian przesuwnych, antresola z wyjciem na zielony taras przewidziana jako pracownia zaj dodatkowych. Uczszczajce do przedszkola dzieci przebywaj w komfortowych warunkach dziki bardzo dobrym parametrom powietrza zawdziczanych wentylacji mechanicznej oraz dobremu nasonecznieniu stref zbaw dla dzieci. Tak jak w pozostaych projektach prosta konstrukcyjnie brya budynku zapewni niskie koszty inwestycyjne obiektu.

Wszystkie projekty gwarantuj redukcje zapotrzebowania energetycznego a do 90%, moliwo cakowitego wyeliminowania emisji CO2 w zalenoci od przyjtych rozwiza oraz speniaj standardy niemieckiego Passivhaus Institut.

Jestemy pierwszym pokoleniem, które posiada wiedz i ogólno dostpne, sprawdzone rozwizania techniczne umoliwiajce osignicie niezalenoci energetycznej i kompleksow ochron naturalnego rodowiska - mówi Günter Schlagowski prezes PIBP- Budynek pasywny jest ekonomicznie dostpnym standardem budowlanym dajcym moliwo penego oparcia systemów grzewczych na odnawialnych ródach energii oraz wysoki komfort wewntrz pomieszcze, a take wiksz trwao konstrukcji budynków. Budownictwo pasywne jest rzeczywistym narzdziem dziki któremu moemy realnie w znaczcy sposób ksztatowa nasz przyszo.

Termomodernizacja starych budynków oraz budowa nowych, energooszczdnych moe zredukowa straty energii w budownictwie a o poow. Ponad 80 proc. budynków w Polsce wybudowano w sposób nie pozwalajcy na racjonalne zarzdzanie energi. - mówi Krzysztof Krzemie z Termo Organiki - Zuywamy ponad 2 razy wicej energii na jednostk powierzchni mieszkaniowej, ni kraje Europy Zachodniej o podobnym klimacie. Powoduje to, e wielokrotnie przepacamy za ogrzewanie budynku oraz niszczymy naturalne rodowisko w jakim yjemy.

Przedstawione projekty w Programie projekty mog by realizowane za pomoc dofinansowania z programów UE. Na przykad oddana do uytku w Somnikach hala sportowo widowiskowa zostaa dofinansowana w 50% z Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 r.


ródo: PIBP
Opracowanie: Redakcja16-02-2011KOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij