dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


Fundamentoweciany fundamentowe i piwniczne cz.2ciany z pustaków zasypowych

S one jakby specjalnie stworzone dla prywatnych inwestorów budujcych domy sposobem gospodarczym. ciany gruboci 20, 25 lub 30 cm ukada si bowiem podobnie jak klocki Lego dziki temu, e na spodzie i wierzchu pustaka s odpowiednio wyprofilowane krawdzie. Nie trzeba przy tym uywa zaprawy (oprócz pierwszej warstwy ukadanej na awie fundamentowej i dokadnie poziomowanej). Istotne jest, aby zastosowane elementy (zwyke, narone i uzupeniajce) byy wykonane z betonu na bazie kruszywa naturalnego, a nie ula czy keramzytu. Po uoeniu kadych trzech warstw otwory w pustakach naley wypeni betonem klasy co najmniej B10 (lepiej B15 lub B20), ewentualnie keramzytobetonem, jeli nie przewiduje si stosowania dodatkowej warstwy izolacji cieplnej. W cianach fundamentowych mona nie dawa zbrojenia, cho jest wskazane, aby na spodzie i ewentualnie na wierzchu ostatniej warstwy uoy zbrojenie wieca.

Wystarcz do tego celu zaledwie dwa (albo cztery) prty rednicy 12 mm ze stali gadkiej lub ebrowanej. Zbrojenie powizane jest strzemionami rednicy 6 mm, wygitymi w ksztacie litery C lub S, w rozstawie co 30 cm. Niektóre rodzaje pustaków w odpowiednich miejscach maj nacicia uatwiajce wyamanie cianek i uoenie zbrojenia w przewidzianym miejscu. Jeli takich udogodnie nie ma, zagbienia mona wykona uywajc przecinaka i motka. Wtedy jednak trzeba zachowa du ostrono, eby nie zniszczy caego pustaka.

W cianach piwnicznych zbrojenie jest znacznie bardziej skomplikowane. Przede wszystkim w kadym narou ciany musi si znale zbrojenie supa. Bdzie ono poczone z tzw. prtami startowymi zakotwionymi w awach fundamentowych. Supy mog by równie potrzebne na dugoci ciany. O tym decyduje konstruktor na podstawie przeprowadzonych oblicze.

Dobiera on take rednic i liczb prtów oraz rozstaw supów porednich. Czasami decyduje si na powizanie supów prtami rozdzielczymi, ukadanymi np. w co drugiej, trzeciej lub czwartej warstwie pustaków. Do tego dochodz jeszcze nadproa nad otworami okiennymi i drzwiowymi (czasami z belek prefabrykowanych) oraz zbrojenie wieca, które najczciej jest zalewane betonem podczas wykonywania stropu nad piwnic. Roboty zbrojarskie powinien wykonywa fachowiec, natomiast zadaniem inwestora lub inspektora nadzoru jest dopilnowanie, aby wszystkie prace byy przeprowadzone zgodnie z projektem i z materiaów odpowiedniej jakoci.

Materiay hydroizolacyjne

ciany znajdujce si poniej poziomu terenu trzeba zabezpieczy przed wilgoci i wod znajdujc si w gruncie. W tym celu stosuje si dwa rodzaje izolacji:

  • izolacj poziom ukadan na awach fundamentowych, na wierzchu cian fundamentowych oraz piwnicznych (pod wiecem stropowym), w miejscu poczenia z izolacj poziom podogi piwnicy, a take 20-30 cm nad poziomem terenu (w piwnicach pytko zagbionych);
  • izolacj pionow, któr zabezpiecza si zewntrzne powierzchnie cian znajdujce si poniej poziomu terenu.

Zadaniem izolacji poziomej jest ochrona kolejnych, wyej usytuowanych elementów konstrukcyjnych budynku przed wilgoci powsta na skutek podcigania kapilarnego. Izolacja pionowa ma zatrzymywa wilgo oraz nie dopuszcza do wniknicia wód opadowych i gruntowych w cian. Trzeba sobie przy tym zdawa spraw, e wykonywanie hydroizolacji ma sens tylko wtedy, gdy bdzie ona szczelna. Zapewni to róne materiay. Wane, aby stanowiy cig barier dla wody i wilgoci. W zalenoci od warunków gruntowo-wodnych stosuje si nastpujce typy izolacji pionowych:

  • izolacje przeciwwilgociowe (typu lekkiego) – wykonywane w gruntach przepuszczalnych, czyli piaskach i wirach, gdy zwierciado wody gruntowej znajduje si poniej poziomu posadowienia. Chroni ciany przed naturaln wilgoci gruntu, a take przed wod opadow i podcigan kapilarnie, która moe si podnie na wysoko 1 m ponad poziom wody gruntowej;
  • izolacje przeciwwodne typu redniego – wykonywane gównie w gruntach nieprzepuszczalnych, gdy woda gruntowa znajduje si poniej fundamentów oraz w gruntach przepuszczalnych, jeli wystpuje niebezpieczestwo okresowego podnoszenia si zwierciada wody gruntowej powyej poziomu posadowienia budynku. Zabezpieczaj ciany przed wod opadow przesczajc si w kierunku przegrody i zbierajc si na dnie wczeniej wykonanego wykopu (zjawisko bardzo czste w gruntach nieprzepuszczalnych);
  • izolacje przeciwwodne typu cikiego – wykonywane przede wszystkim w budynkach podpiwniczonych, gdy zwierciado wody gruntowej znajduje si powyej poziomu podogi piwnicy (niezalenie od rodzaju gruntu). Maj chroni budynek przed wod naporow, czyli wywierajc parcie hydrostatyczne.

Uwaga. Wykonanie izolacji typu cikiego w domu jednorodzinnym naley do zada trudnych i kosztownych, dlatego w takim przypadku zaleca si rezygnacj z podpiwniczenia lub zmian sposobu posadowienia budynku.

Znajc rzeczywiste warunki gruntowo-wodne mona zaprojektowa najodpowiedniejszy (skuteczny i ekonomiczny) rodzaj hydroizolacji cian fundamentowych oraz piwnicznych. W korzystnej sytuacji s inwestorzy budujcy dom wedug projektu indywidualnego; bo potrzebne informacje zapewne byy znane ich architektom. Nieco gorzej jest wtedy, gdy projekt domu wybrano z katalogu. Oczywicie, istnieje moliwo, e przewidziany przez projektanta rodzaj gruntu i poziom wody gruntowej odpowiadaj rzeczywistoci. Jednak do czsto trzeba dokona zmiany sposobu posadowienia budynku, a tym samym rodzaj hydroizolacji dostosowa do warunków istniejcych. Korzystne jest to, e mona wtedy projektanta poinformowa, jakie s preferencje inwestora. Wybór materiaów i technologii jest przecie ogromny.

Masy i membrany

S to najczciej pópynne masy bitumiczne lub mineralne, które po naoeniu zwykle dwóch warstw i wyschniciu tworz na cianie elastyczn i wodoszczeln powok. Najpopularniejsze s produkty wytwarzane na bazie asfaltu. S jednak take dostpne wodoszczelne zaprawy cementowe (modyfikowane odpowiednimi substancjami). Ich skuteczno, czyli szczelno, w duej mierze zaley od gadkoci podoa. Dlatego ciany murowane trzeba wczeniej pokry cienkim tynkiem kategorii II, tzw. rapówk. Inaczej atwo o przypadkow nieszczelno w trakcie nakadania masy na nierównym podou (najczciej na spoinach) albo podczas zasypywania wykopu. Cenn zalet mas i membran jest atwo ich nanoszenia - przy uyciu pdzla, waka lub pacy. Nie wymaga ona waciwie adnych kwalifikacji.

Roztwory asfaltowe s uywane gównie do gruntowania podoy, a take do sklejania papy. Emulsje asfaltowe mog by anionowe, – o dugim czasie wizania, nadajce si do klejenia styropianu, kationowe – szybkowice, odporne na nisk temperatur, ale wykazujce duy skurcz, oraz lateksowe – tworzce warstw trwale elastyczn o duej odpornoci na kwasy i ugi (mona je nanosi na wilgotne podoe, nadaj si do mocowania styropianu).

Lepiki asfaltowe, do nanoszenia na zimno lub po podgrzaniu do odpowiedniej temperatury (okoo 120°C), uoone w dwóch warstwach mog stanowi samodzieln izolacj przeciwwilgociow. Uywa si ich take do klejenia papy i renowacji nieszczelnych powok hydroizolacyjnych.

Masy asfaltowe mog by z dodatkiem gumy, kauczuku, polimerów, a nawet aluminium. Nadaj si do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych (po naoeniu 3–5 warstw).

Zaprawy mineralne s modyfikowane ywicami syntetycznymi, dyspersjami akrylowymi, emulsjami silikonowymi oraz kauczukowo–bitumicznymi, czyli substancjami nadajcymi im wodoszczelno oraz elastyczno. Mona z nich wykonywa zarówno izolacje przeciwwilgociowe, jak i przeciwwodne. Jedne tworz po naoeniu powok sztywn, inne elastyczn. Wiele z nich jest paroprzepuszczalnych.

Papy asfaltowe

S to materiay od wielu lat stosowane w budownictwie, sprawdzone i cigle udoskonalane. Nowoczesne papy maj du wytrzymao mechaniczn i s elastyczne. Trudno je wic uszkodzi podczas ukadania i w czasie uytkowania. Ponadto s odporne na wiele substancji chemicznych, a take na promieniowanie UV. Dobierajc rodzaj papy i ilo stosowanych warstw mona wykona kady rodzaj hydroizolacji.

Papy mog by do podoa klejone lepikiem asfaltowym lub specjalnymi klejami. O wiele lepsze rezultaty jednak osiga si stosujc tzw. papy zgrzewalne, niezbyt logicznie nazywane termozgrzewalnymi (rozgrzewane palnikiem gazowym lub gorcym powietrzem i dociskane do podoa). Najatwiejsze do ukadania, ale i najdrosze s papy samoprzylepne.

Wszystkie papy asfaltowe maj zoon budow, od której zale cena i waciwoci powoki. Najwaniejsze cechy pap to rodzaj osnowy, ilo zastosowanego asfaltu oraz sposób jego modyfikacji. Osnowa to rdze papy odpowiedzialny za jej wytrzymao na rozciganie. Najtasza i najsabsza jest tektura, nieco drosza, ale elastyczna i mocna – osnowa z tkaniny poliestrowej, najdrosza za, ale najbardziej wytrzymaa (cho krucha) z wókna szklanego.

Masa bitumiczna, czyli modyfikowany asfalt, pokrywa osnow i stanowi barier dla wody – tym skuteczniejsz, im jest go wicej. Ilo asfaltu okrela tzw. gramatura czyli jego waga (w gramach) na 1 m2 papy; 400 g to niewiele (papy podkadowe), a 4000 g to duo (bardzo dobre papy izolacyjne lub wierzchniego krycia). Nie mniej wany jest rodzaj zastosowanej modyfikacji (elastomery SBS, APP, OCB, oksydowanie), od niego bowiem zale waciwoci asfaltu w niskiej i wysokiej temperaturze (od - 40°C do +150°C).

Artyku pochodzi z serwisu BudujemyDom.pl
Opracowanie: RedakcjaKOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij