dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


Fundamentoweciany fundamentowe i piwniczne cz.3Folie hydroizolacyjne

Te nowoczesne materiay coraz czciej zastpuj papy. Odznaczaj si podobn wytrzymaoci oraz elastycznoci. Maj jedn wan zalet: mona ich nie przykleja do podoa. Czsto wic nie trzeba czeka na jego wyrównanie lub wyschnicie. Mona je ukada niezalenie od pory roku i panujcej pogody. Pewn wad jest to, e najlepiej si sprawdzaj raczej przy pokrywaniu paszczyzn duych i równych.

Folie paskie wytwarza si z polichlorku winylu (PVC), polietylenu (PE) oraz polietylenu o duej gstoci (PEHD). Niektóre maj dodatkowe warstwy kauczukowo-bitumiczne. Mona z nich wykonywa izolacje zarówno przeciwwilgociowe, jak i przeciwwodne. Ich waciwoci i ceny zale od zastosowanego materiau i gruboci powoki. Folie polietylenowe nie powinny by ciesze ni 0,2 mm (lepiej 0,4 lub 0,5 mm), a grubo folii z PVC powinna wynosi 0,6-2,0 mm. Z polietylenu o duej gstoci (PEHD) produkuje si równie folie wytaczane (tzw. kubekowe). Nie wykonuje si z nich samodzielnych izolacji pionowych. Su do ochrony waciwej izolacji przeciwwodnej cian fundamentowych i piwnicznych przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W poziomych izolacjach przeciwwilgociowych pasy folii wystarczy poczy na zakad szerokoci 30 cm lub sklei je tam samoprzylepn bd odpowiednim klejem (zakad 10-cm). W izolacjach pionowych folia moe si tylko zwiesza ze ciany – pod warunkiem, e zostanie do niej docinita np. gruntem. W izolacjach przeciwwodnych zwykle stosuje si folie samoprzylepne lub zgrzewane. Mona je równie mocowa mechanicznie, a zakady i czenia uszczelnia klejem lub tam samoprzylepn.

Materiay termoizolacyjne

ciany fundamentowe i piwniczne powinno si izolowa cieplnie przynajmniej na gboko przemarzania gruntu. W praktyce jednak ociepla si je na caej wysokoci. Co prawda, obowizujce normy zezwalaj na nieizolowanie cian fundamentowych, jeli odpowiednio ocieplona zostanie podoga na gruncie. Jednak wtedy kopotów przysparza usunicie mostka cieplnego na styku cian fundamentowych ze cianami parteru. Dlatego ciany zagbione w gruncie lepiej ociepla od strony zewntrznej (zimniejszej), cho nie jest bdem izolowanie ich od wewntrznej strony domu.

Materiay termoizolacyjne stosowane w podziemnych czciach budynku powinny by przede wszystkim odporne na zawilgocenie (nienasikliwe), gnicie oraz dziaanie grzybów i pleni. Powinny by take odporne na uszkodzenia mechaniczne powstajce podczas zasypywania wykopów. Równie wane jest, eby nie byy ciliwe, a wic zagszczany grunt nie powodowa zmniejszania gruboci warstwy. Sporód wielu rodzajów materiaów termoizolacyjnych tylko kilka spenia powysze kryteria i nadaje si do ocieplania podziemnych czci budynku.

Polistyren ekstrudowany i styropian

Polistyren ekstrudowany i styropian (polistyren ekspandowany) maj cechy najblisze ideaowi, dlatego stosuje si je najczciej. Róni si sposobem wytwarzania, waciwociami i cen. Styropian ma mniejsz odporno na uszkodzenia mechaniczne i gorsz izolacyjno ciepln, ale jest taszy. Do ocieplania podziemnych czci budynku naley stosowa polistyren odmiany przynajmniej FS 20 (samogasncy o ciarze co najmniej 20 kg/m3) z krawdziami fazowanymi, bo wtedy atwo unikn mostków cieplnych, tworzcych si czasami na stykach pyt. Bardzo wygodne w uyciu s pyty styropianowe fabrycznie wykoczone jednostronnie pap asfaltow, która stanowi warstw podkadow pod waciw izolacj przeciwwilgociow lub przeciwwodn.

Wtedy bowiem hydroizolacja osania warstw ocieplenia zarówno przed wod, jak i przed gruntem. Gdy takiego udogodnienia nie ma, pyty styropianu lub polistyrenu ekstrudowanego powinno si osoni siatk z wókna szklanego wcinit w zapraw klejc (cokó – pytkami ceramicznymi lub kamiennymi). W ten sposób zmniejszy si prawdopodobiestwo zagniedenia w izolacji owadów lub gryzoni. Pewnym mankamentem polistyrenu jest to, e zanika pod wpywem kontaktu z niektórymi materiaami zawierajcymi rozpuszczalniki i oleje, a nawet z ich oparami (np. smoa, lepik na zimno, ksylamit itp.). Z tego powodu do jego czenia mona uywa tylko odpowiednich klejów bezrozpuszczalnikowych lub lepiku asfaltowego bez rozpuszczalników.

Szko piankowe

To materia moe nawet lepszy ni polistyren (niepalny, odporny na wiele substancji chemicznych, nie niszczony przez gryzonie i owady), jednak drogi i trudno dostpny. Dlatego nie stosuje si go zwykle przy budowie domów jednorodzinnych.

Pianka poliuretanowa

Pianka ma waciwoci termoizolacyjne lepsze ni polistyren, ale jest do droga. Dlatego w postaci sztywnych pyt jest stosowana niezbyt czsto. Moe by jednak natryskiwana bezporednio na przegrod. Wtedy za jest najlepszym materiaem do ocieplania cian i fundamentów o skomplikowanym ksztacie, poniewa wyklucza ryzyko powstawania jakichkolwiek mostków cieplnych. Sposób ten znajduje zastosowanie gównie przy renowacji obiektów starych, czsto zabytkowych.

Keramzyt

Jest to kruszywo sztuczne, speniajce wszystkie przedstawione wymagania, cho ma izolacyjno ciepln znacznie gorsz ni polistyren. Oznacza to, e warstwa ocieplenia z keramzytu musi by kilka razy grubsza ni ze styropianu. Z tego powodu kruszywo to chtnie stosuje si jako zasypk wykopów fundamentowych od wewntrznej strony domu, jako filtracyjn zasypk drenau oraz jako podkad podogi na gruncie.

Wena mineralna i szklana

Wena mineralna i szklana to dobre materiay ociepleniowe, ale niezbyt twarde i nasikliwe. Wiadomo za, e mokra wena traci waciwoci termoizolacyjne, a pod ziemi ryzyko jej zawilgocenia gwatownie wzrasta. Z tego powodu nie powinno si jej stosowa do ocieplania podziemnych czci budynku. Mona jej uywa tylko do izolowania trójwarstwowych cian fundamentowych i piwnicznych.

Do normowego ocieplenia cian fundamentowych wystarczy zwykle warstwa gruboci 4-5 cm (ale nawet 8-10 cm nie bdzie przesad). Natomiast grubo cieplnej izolacji cian piwnicznych zaley od przeznaczenia pomieszcze podziemnych i temperatury, jaka ma w nich by utrzymywana. Przy temperaturze wewntrznej wyszej ni 16°C wspóczynnik przenikania ciepa cian U powinien by nie wikszy ni 0,3 W/(m2•K) dla cian warstwowych i 0,5 W/(m2•K) dla cian jednowarstwowych, czyli tak jak dla cian parteru. W tym przypadku warstwa styropianu zwykle ma grubo 10-12 cm. Jeli w pomieszczeniach bdzie utrzymywana temperatura poniej 16°C, wspóczynnik przenikania ciepa moe mie warto nieco gorsz (wysz): U<0,8 W/(m2•K). Oznacza to, e najczciej do ocieplenia cian wystarczy warstwa gruboci 4-5 cm. Gdy piwnice s nieogrzewane, w ogóle nie stawia si wymaga co do cieplnej izolacyjnoci cian. Wtedy jednak powinno si zadba o ochron ciepln przynajmniej strefy cokoowej, aby ciany nie przemarzay w okolicy wieca stropu nad piwnic.

Szczegóy – klucz do sukcesu

Majc projekt indywidualny, katalogowy lub adaptowany, znajc wady i zalety przyjtych rozwiza oraz zastosowanych materiaów, mona przystpi do budowy cian fundamentowych lub piwnicznych. Jednak inwestorzy indywidualni, szczególnie wznoszcy dom sposobem gospodarczym, czsto nie wiedz, jak poprawnie wykona detale konstrukcji lub izolacji. Projekty budowlane zazwyczaj nie zawieraj szczegóowych rozwiza, poniewa s sporzdzane przy zaoeniu, e wykonawca bdzie fachowcem w swojej specjalnoci i na podstawie ogólnych rysunków poprawnie wykona powierzone mu zadanie. Poza tym su one do uzyskania pozwolenia na budow, natomiast do realizacji domu powinien by sporzdzony projekt wykonawczy. Jednak wtedy cena dokumentacji musiaaby zdecydowanie wzrosn (nawet do kilku procent wartoci domu) i nikt by jej nie kupi. Tyle teoria. Praktyka pokazuje, e dobrego fachowca trudno jest znale, a jego prac naley wysoko opaci, na co nie kadego sta. Midzy innymi z tych powodów tak duo domów jednorodzinnych w naszym kraju jest wybudowanych z powanymi bdami (mostki cieplne i akustyczne, przeciekajce izolacje i dachy, nadmiernie uginajce si oraz drgajce stropy, pkajce cianki kolankowe itp.).

Zasypywanie wykopów to jeszcze jedna sprawa, na któr warto zwróci baczn uwag. Zasypki nie tylko powinny by wykonane z odpowiedniego gruntu lub kruszywa. Wane te, eby byy ukadane warstwami i zagszczane mechanicznie.

Przy zasypywaniu cian fundamentowych naley zadba, aby rónica poziomów obu stronach ciany nie bya wiksza ni 0,5 m. Natomiast zasypywanie wykopów wokó cian piwnicznych mona rozpocz dopiero po wykonaniu stopu nad piwnic.

W przypadku stropu elbetowego – najwczeniej w 2 tygodnie po zakoczeniu betonowania.

Na kilku rysunkach przedstawiamy szczegóy wykonania do typowych rozwiza cian fundamentowych i piwnicznych Powinny pomóc niektórym inwestorom, przynajmniej w nadzorowaniu robót

ciany w deskowaniu tradycyjnym

To jedno z rozwiza najtaszych, do czsto stosowane przy budowie betonowych cian fundamentowych. Niewielka wysoko konstrukcji powoduje, e wykonanie szalunku jest stosunkowo atwe. Zbrojenia moe w ogóle nie by, ale warto wykona choby wieniec (4 prty Ø12 mm poczone strzemionami Ø 6 mm w rozstawie co 30 cm), co w znacznym stopniu zabezpiecza ciany przed pkaniem na skutek nieprzewidzianych zdarze losowych (podobnie jak w awach betonowych).

Wykonanie elbetowych cian piwnicznych i zwizanych z tym wysokich szalunków jest o wiele bardziej skomplikowane.

Na maych budowach (gdzie nie stosuje si cikiego sprztu budowlanego, np. dwigów) najpierw ustawia si jedn cian deskowania i podpiera j zastrzaami, nastpnie ukada zbrojenie, najczciej kolejno wic pojedyncze prty, a dopiero potem ustawia si drug cian szalunkow. Pozostaje jeszcze wypionowanie oraz wypoziomowanie deskowania i dopiero wtedy mona przystpi do betonowania. Jednak zanim ono nastpi, inspektor nadzoru powinien sprawdzi jako szalunków oraz zgodno zbrojenia z dokumentacj i potwierdzi to wpisem w dzienniku budowy.

Mona równie uy gotowych deskowa tzw. inwentaryzowanych (np. Acrow, Peri, Hünnebeck), ale jest to rozwizanie stosunkowo drogie. Wymaga ponadto znajomoci technologii montau. Na budowach domów jednorodzinnych stosuje si je wic do rzadko.

Przed betonowaniem trzeba usun z szalunku wszelkie zanieczyszczenia, a nastpnie obficie zwily go wod. Betonowanie powinno si odbywa w sposób cigy. Dlatego najkorzystniej byoby zamówi beton w wytwórni, a na budowie ukada go przy uyciu wynajtej pompy do betonu. Wtedy praca przebiegnie szybko, jako mieszanki bdzie gwarantowana, a ryzyko jej rozwarstwienia w czasie ukadania znikome.

Beton powinno si ukada warstwami gruboci 30-50 cm. Naley je zagszcza wibratorem wgbnym. Kad warstw trzeba wibrowa tak dugo, a w nieszczelnociach pomidzy deskami i na wierzchu betonu pojawi si zaczyn cementowy. Bdzie to oznaczao, e beton cakowicie wypeni szalunek i usunite zostay pcherzyki powietrza, które osabiayby jego struktur.

Pielgnacja betonu polega gównie na utrzymaniu waciwej wilgotnoci masy betonowej (polewanie wod), ochronie przed dziaaniem promieni sonecznych lub niskiej temperatury (okadanie matami somianymi, foli), a take przed deszczem.

Szczególnie wane jest zapewnienie korzystnych warunków wizania betonu przynajmniej przez pierwsze cztery dni po jego uoeniu. Czas ten w duej mierze zaley od klasy betonu, rodzaju zastosowanego cementu i dodatków uszlachetniajcych oraz od temperatury otoczenia. W korzystnych warunkach pielgnacj mona zakoczy nawet po tygodniu (temperatura powietrza powyej 15°C, cement portlandzki marki 350, beton klasy co najmniej B15), a w mniej sprzyjajcych – po trzech lub czterech tygodniach. Od tych samych czynników zaley równie moment rozszalowania konstrukcji lub przystpienia do montau stropu – od 2 dni do 2 tygodni.

Zaprawy do murowania cian fundamentowych i piwnicznych

Rodzaj i marka zaprawy s podane w projekcie. Jednak nie znajdzie si w nim przepisu na ich wykonanie. Pozostawia si to wiedzy i umiejtnociom murarza. Warto, aby take inwestor zna zasady wykonywania zapraw. Pozwoli mu to na bieco kontrolowa jako robót. Tym bardziej, e zaprawy murarskie nadal czsto sporzdza si bezporednio na placu budowy, poniewa s tasze od gotowych.

Zaprawy cementowe – s wytrzymae i mao nasikliwe, ale niezbyt dobrze urabialne. Dlatego murarze o niewielkim dowiadczeniu maj tendencj do dodawania zbyt duej iloci ciasta wapiennego. Zmieniaj przy tym waciwoci materiau. Zaprawy cementowe wykonuje si z cementu portlandzkiego i miesza go z piaskiem w stosunku:

  • 1:5 (1 cz cementu na 5 czci piasku) – w celu uzyskania zaprawy marki M3;
  • 1:4 – dla marki M5;
  • 1:3 – dla marki M8.

W celu poprawienia urabialnoci mieszanki dodaje si niewielkie iloci ciasta wapiennego lub plastyfikatorów (w iloci zgodnej z instrukcj).

Zaprawy cementowo–wapienne – nie s tak wytrzymae jak cementowe, ale dobrze urabialne i dlatego murarze bardzo chtnie je stosuj. Do ich przygotowania potrzebne s cement, wapno i piasek w stosunku:

- 1:1:4 (1 cz cementu i 1 cz wapna na 4 czci piasku) – dla zaprawy marki M3

- 1:0,5:4,5 – dla zaprawy marki M5.

Autor: Tadeusz Lipski


Artyku pochodzi z serwisu BudujemyDom.pl
Opracowanie: RedakcjaKOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij