dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


LakieryZabezpieczenia za pomoc ochronnych systemw malarskichW zakresie zabezpiecze przeciwkorozyjnych w Polsce nie obowizuj normy obligatoryjne. Zagadnienia zwizane z zabezpieczeniem konstrukcji stalowych kompleksowo omówione zostay w normie PN-EN ISO 12944 " Farby i lakiery.

Ochrona przed korozj konstrukcji stalowych za pomoc ochronnych systemów malarskich". Norma ta podzielona jest na 8 czci: .

1. Ogólne wprowadzenie .
2. Klasyfikacja rodowisk .
3. Zasady projektowania .
4. Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni .
5. Ochronne systemy malarskie .
6. Laboratoryjne metody bada waciwoci .
7. Wykonywanie i nadzór prac malarskich .
8. Opracowanie dokumentacji dotyczcej nowych prac i renowacji .

Klasyfikacja rodowiska korozyjnego.

Znajomo agresywnoci korozyjnej rodowiska niezbdna jest zarówno do doboru waciwego zestawu malarskiego jak i do zaprojektowania odpowiedniego programu bada potwierdzajcego przydatno wytypowanego zestawu do okrelonych warunków eksploatacji..

Norma PN-EN ISO 12944-2 dotyczy klasyfikacji podstawowych rodowisk, w których eksploatowane s konstrukcje stalowe. Parametrami wyznaczajcymi agresywno korozyjn rodowiska atmosferycznego, zgodnie z t norm , s szybko korozji stali niskowglowej i cynku. Norma precyzuje 6 kategorii korozyjnoci atmosfery ( C 1, C 2, C 3, C 4, C 5 - I, C 5 - M) oraz 3 kategorie korozyjnoci wody i gruntu (Im 1, Im 2, Im 3). Klasyfikacj t podano w tabelach [1 i 2 ].

Przyjta w normie klasyfikacja jest jednak bardzo ogólna. Nie uwzgldnia ona koniecznoci zabezpieczania konstrukcji zanurzonych w chemikaliach, eksploatowanych w rodowiskach o specyficznych atmosferach (np. w zakadach chemicznych, metalurgicznych) a take podlegajcych naraeniom dodatkowym, jak:
- czynniki termiczne (temperatura pracy, szoki temperaturowe)
- czynniki mechaniczne (uderzenie, cieranie)
- czynniki biologiczne (porastanie w warunkach zanurzeniowych, obecno bakterii lub mikroorganizmów np. bakterii redukujcych siarczany, bakterii siarkowych lub grzybów)
- czynniki towarzyszce ochronie elektrochemicznej.

Zasady projektowania

Podstawowe zasady projektowania konstrukcji stalowych pokrywanych powokami malarskimi dla uniknicia przedwczesnej korozji i zniszczenia powok lub konstrukcji podano w czci 3 normy PN-EN ISO 12944. Zwrócono tu uwag na konieczno uwzgldnienia w projekcie zabezpiecze przeciwkorozyjnych wielu zagadnie, na które dotychczas niedostatecznie zwracano uwag, a midzy innymi:
- dostpno oferowanych zabezpiecze , w tym równie moliwo nakadania, wykonania i konserwacji
- odpowiednie zaprojektowanie konstrukcji ( dostpno powierzchni do czyszczenia i malowania, szczeliny, krawdzie, miejsca styku betonu i stali, zapobieganie gromadzeniu si osadów i wody
- waciwe przygotowanie spawów, pocze rubowych, citych, usztywnie itp.
- zabezpieczenie przed korozj galwaniczn
- przewidywany sposób przenoszenia i transportu.

Kompletny projekt zabezpieczenia przeciwkorozyjnego powinien zawiera:
- opis obiektu wraz z podaniem rodzaju konstrukcji i elementów skadowych
- opis rodowiska dla kadego elementu skadowego (warunki atmosferyczne, naraenia specjalne)
- zaoenia dot. trwaoci zabezpiecze
- szczegóowe wymagania dotyczce rodzaju, sposobu i jakoci przygotowania powierzchni
- dobór systemów malarskich (rodzaj far ,liczba i rodzaj powok, gruboci, kolorystyka)
- miejsce wykonywania zabezpieczenia (warsztat, monta)
- technologi malowania, w tym metody oraz warunki nakadania i sezonowania powok
- nadzór nad jakoci - dozór wykonania
- warunki kontroli i odbioru pokrycia malarskiego.

W zakresie przygotowania powierzchni projekt powinien zawiera:
- proces zmycia konstrukcji wod pod cinieniem, wod ciep,
wod z dodatkiem detergentu , w zalenoci od rodzaju zanieczyszcze
- wymagany stopie przygotowania powierzchni
- ksztat profilu powierzchni wg PN-EN-ISO 8503-2 lub wielko parametru chropowatoci Rz w m m
- stopie odpylenia powierzchni z podaniem numeru wzorca wg ISO 8502 - 3
- ewentualne wymagania specjalne dotyczce np. dopuszczalnych zanieczyszcze jonowych na powierzchni, gównie chlorków i siarczanów.

Dobór zestawu malarskiego

Dobór zestawu malarskiego powinien by poprzedzony analiz techniczno - ekonomiczn obejmujc:
- agresywno korozyjn rodowiska eksploatacji powoki malarskiej
- rodzaj i stan zabezpieczanej powierzchni oraz ksztat konstrukcji
- wymagany okres trwaoci powoki malarskiej
- waciwoci powok (odporno chemiczna, termiczna. mechaniczna)
- waciwoci aplikacyjne farb i powok ( grubo powoki, czas schnicia, warunki nakadania itp.)
- technologi realizacji zabezpieczenia , zarówno na nowej konstrukcji jak i jej konserwacji oraz renowacji , obejmujc równie moliwoci i sposób czyszczenia oraz techniczne moliwoci malowania
- termin wykonywania prac z uwzgldnieniem warunków atmosferycznych (temperatury, opady) oraz sezonowania powoki malarskiej przed oddaniem pokrycia do eksploatacji wymagania ochrony rodowiska oraz zabezpieczenia przeciwpoarowego
- warunki pracy czowieka
- aspekty ekonomiczne .

Planowanie wymalowa

Planowanie wymalowa nowych konstrukcji wymaga rozwaenia nastpujcych zagadnie:
- ustalenie rodzaju powok optymalnych dla zaoonych warunków eksploatacji i danego podoa
- dobór systemu malarskiego uwzgldniajcego wymagania projektanta, inwestora, wykonawcy
- dobór technologii i miejsca przygotowania podoa oraz aplikacji farb
wybór wykonawcy prac.

Przy planowaniu prac konserwacyjnych i renowacyjnych naley dodatkowo:
- ustali termin wykonania prac renowacyjnych lub konserwacyjnych, zwizany z wielkoci uszkodze korozyjnych
- okreli rodzaj i wielko uszkodze oraz zbada przyczepno powok
- ustali wielko, rodzaj i rozmieszczenie powierzchni wymagajcych konserwacji i renowacji.

Trwao powoki malarskiej

Trwao powoki malarskiej, zgodnie z ocen specjalistów, zaley w wikszym stopniu od wykonawstwa powok. Zgodnie z definicj podan w PN-EN ISO 12944 - 1 trwao powoki jest to czas oczekiwania do pierwszej renowacji. Norma ta podaje trzy okresy trwaoci powoki malarskiej ( niska 2 - 5 lat, rednia 5 - 15 lat, wysoka ponad 15 lat). Trwao powoki nie moe by uznana za okres gwarancji na powok.

Jako powok malarskich

Naley zawsze pamita, e jako naoonych powok zaley od wielu czynników:

- waciwe planowanie :
termin prac, oprzyrzdowanie, owietlenie, wentylacja czas schnicia, utwardzania, nakadania kolejnych warstw temperatura, wilgotno
opónienia w pracach konstrukcyjnych i remontowych.

- waciwe warunki pracy:
miejsca pracy atwo dostpne i odpowiednio owietlone odpowiednia wentylacja, ze wzgldów bhp oraz na warunki schnicia i utwardzania
waciwy, zalecany mikroklimat
temperatura podoa i temperatura punktu rosy
graniczna temperatura stosowania
wilgotno wzgldna powietrza
temperatura farby podczas aplikacji.

- dobry wybór metody nakadania - wpywa nie tylko na jako prac malarskich ale równie na zuycie wyrobu
- umiejtnoci wykonawcy.

Przedwczesne zniszczenie zestawu malarskiego spowodowane jest najczciej przez jedn z niej podanych przyczyn:
- niewaciwie dobrany system
- brak biecej kontroli stanu zabezpieczenia i nie dochowanie optymalnych terminów konserwacji i renowacji zabezpiecze
- stosowanie najtaszych wyrobów lakierowych, czsto w niewaciwych grubociach
- nieprzestrzeganie wymaga technologicznych podczas prac konserwacyjno - malarskich, szczególnie w zakresie przygotowania powierzchni.

Autor: HR, Jak malowa? Serwis malarski
Opracowanie: RedakcjaKOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij