dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


Artykuy ekspertaciany murowane zbrojoneNorma DIN 1053 cz 3 "ciany murowane; ciany murowane zbrojone; obliczenia i wykonanie" obowizuj w odniesieniu do elementów nonych wykonanych jako zbrojona ciana murowana, gdzie przewiduje si uzbrojenie statyczne. Wytyczne dotyczce pomiarów i wykonania paskich nadproy mog by nadal stosowane w odniesieniu do tego obszaru zastosowa.

W przeciwiestwie do wielu innych krajów europejskich, bdcych ssiadami Niemiec, stosowanie zbrojonych cian murowanych nie jest w Niemczech zbyt rozpowszechnione. Kwestie dotyczce zbrojonych cian murowanych, wymienione krótko w jednym z rozdziaów normy DIN 1053 cz 1 wyd. 11/74, od 1990 roku opisano dokadnie w wymienionej powyej czci 3 normy DIN 1053.

Dziki usuniciu tej tematyki z czci 1 normy DIN 1053 mocno uproszczone zasady pomiaru, zbrojenia i wykonania cian murowanych zbrojonych mogy zosta rozszerzone i dziki temu take moliwe byo stworzenie podstaw dla ekonomicznego wykorzystania tego typu konstrukcji.

Zasady pomiarów i wykonania cian bazuj na metodach odnoszcych si do konstrukcji elbetowych (DIN 1045). Obszar zastosowa normy DIN 1053 cz 3 zdefiniowany zosta - dziki wskazówce odnonie nonych czci zbrojonej ciany murowanej, gdzie zbrojenie ma charakter statyczny - tak, i norma ta nie dotyczy zbrojenia konstrukcyjnego, a wic np. ograniczania powstawania rys.

Równie wyranie wyodrbniono tutaj wytyczne dotyczce pomiarów i wykonania paskich nadproy; mog one by nadal stosowane. Mog by stosowane równie wszystkie ceramiczne elementy cienne unormowane przepisami normy DIN 1053 cz 1. Ze wzgldu na naprenie zginajce ilo otworów w odniesieniu do powierzchni styku pojedynczego ceramicznego elementu sciennego nie powinien przekracza 35%.

Zasady nie dotycz przypadków, kiedy zbrojenie ciany murowanej ograniczone jest do wieca i zbrojenie umieszczone jest w górnej spoinie wspornej. Poza tym normy dopuszczajce zastosowanie ceramicznych elementów ciennych reguluj ilo powierzchni z otworami, która moe wynosi maksymalnie 50%.

Innym ograniczeniem przy stosowaniu cegy kratówki, którego naley przestrzega, jest to, by w przypadku przekrojów otworów, które nie maj ksztatu koa, przesmyki pomidzy dziurami nie byy cofnite wobec siebie. Przy stosowaniu cegy kratówki przeznaczonej do wbudowania w przypadku zbrojenia poziomego i pionowego, zamiast zaprawy moe by stosowany beton do otulania wkadek stalowych. W przypadku zaprawy przeznaczonej do wykonywania cian murowanych zbrojonych rozrónia si zapraw do murowania oraz zapraw do otulania wkadek stalowych.

Ze wzgldu na konieczno ochrony antykorozyjnej oraz zapewnienie przyczepnoci, zbrojenie moe by otulone tylko w normalnej zaprawie nalecej do grupy zapraw III i IIIa zgodnie z norma DIN 1053 cz 1. Zbrojenie nie zabezpieczone moe by ukadane w zaprawie murarskiej tylko w tych elementach budowlanych, które znajduj si w trwale suchym klimacie pomieszcze (warunki rodowiska zgodne z norm DIN 1045), np. w cianach wewntrznych.

We wszystkich innych przypadkach zbrojenie naley chroni przed korozj, stosujc odpowiednie rodki, np. cynkowanie ogniowe lub powlekanie warstw z tworzywa sztucznego.

Spoiny wsporne naley cigle pokrywa zapraw na caej szerokoci. Przerwane spoiny pionowe w przypadku zbrojenia poziomego naley równie wykona jako spoiny pene. Przy napreniach pionowych dopuszczalne jest zastosowanie czenie na docisk cegie zaopatrzonych w spoin pionow bez zaprawy. Spoiny zawierajce zbrojenie mog mie grubo maksymalnie do 20 mm; jako wytyczn naley tutaj przyj zasad, i grubo spoiny równa jest jej podwójnej rednicy.

Wskazówki praktyczne
Ze wzgldu na konieczno ochrony antykorozyjnej naley pamita take o wymogach niniejszej normy w odniesieniu do zbrojenia konstrukcyjnego.

Odnonie uregulowa stanowicych wyjtki i odnoszcych si do paskich nadproy naley zwróci uwag, i nie jest dopuszczalna kombinacja wytycznej dotyczcej paskich nadproy z przepisami normy DIN 1053 cz 3.

Autor: Gtz Krahl
Tumaczy Roman Benedykciuk
Opracowanie: Redakcja


Literatura
POHL/ SCHNEIDER/ WORMUTH/ OHLER/ SCHUBERT: Mauerwerksbau Teil E "Bewehrtes Mauerwerk" (Wznoszenie murów, cz E "Mury zbrojone"). 4. Auflage Werner Verlag, D.sseldorf 1992.
KROPP/ HILSDORF: Korrosion der Bewehrung in bewehrtem Mauerwerk, Forschungsbericht (Korozja zbrojenia w murach zbrojonych, Sprawozdanie z bada).
IRB-Verlag, Stuttgart 1985.
PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegy. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-75/6741-14. Pustaki ceramiczne do cian dziaowych.
BN-80/6741-20. Cega ceramiczna modularna.
BN-63/6743-01. Bloki gipsowe pene.
BN-80/6744-11. Prefabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy scienne. Pustaki.
Instrukcja ITB 262/84. Stosowanie cegy kratówki w budownictwie.
DIN 105 cz 1 do 5. Mauerziegel (Cegy zwyke).
DIN 106 cz 1 do 2. Kalksandsteine (Cegy sylikatowe).
DIN 398. H.ttensteine (Cegy z zula wielkopiecowego granulowanego).
DIN 488 cz 1. Betonstahl (elbet).
DIN 1045. Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausf.hrung (Beton i elbet; pomiary i wykonanie).
DIN 1053 cz 1. Rezeptmauerwerk (Elementy i wznoszenie cian murowanych).
DIN 1053 cz 2. Mauerwerk nach Eignungspr.fung (Przeprowadzanie prób przydatnoci cian murowanych).
DIN 1053 cz 4. Mauerwerk; Bauten aus Ziegelfertigbauteilen (ciana murowana; budynki z ceramicznych elementów prefabrykowanych).
DIN 18 151. Hohlblcke aus Leichtbeton (Pustaki z lekkiego betonu).
DIN 18 152. Vollsteine und Vollblcke aus Leichtbeton (Bloczki pene i pustaki pene z lekkiego betonu).
DIN 18 153. Mauersteine aus Beton (ciany murowane z betonu).


KOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij