dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


Artykuy ekspertaChemia budowlana - co wybra?Poprzez haso - chemia budowlana - rozumiemy wszystkie materiay zwizane z wykoczeniem, zabezpieczeniem i ulepszeniem elementów budowlanych i ich waciwoci.

Chemia budowlana obejmuje nie tylko farby, lakiery, kleje czy bejce,  ale równie zaprawy, tynki i domieszki do betonu. Ogromny wpyw na wybór farby, lakieru czy kleju maj waciwoci danego materiau, jego zastosowanie oraz wydajno. Nie bez znaczenia jest równie cena.

FARBY

Waciwoci farb

Farby maj za zadanie chroni nas przed czynnikami atmosferycznymi, biologicznymi czy chemicznymi. O waciwociach farb decyduje nie tylko spoiwo, ale równie barwniki, rozpuszczalniki, stabilizatory czy inne dodatki. Kupujc farby naley zwróci szczególn uwag na ich waciwoci takie jak:

- zawarto spoiwa – najczciej uywane s ywice syntetyczne jak równie cement lub wapno. Im wiksza zawarto spoiwa tym farba odznacza si lepsz jakoci a co za tym idzie wysz cen. Najtasze farby w swoim skadzie maj niewiele spoiwa co powoduje, e farba ta nie odznacza si najlepszymi cechami i du trwaoci

- paroprzepuszczalno – du zalet dobrej farby jest fakt e umoliwia ona odprowadzenie pary wodnej, która przenika z wntrza domu na zewntrz ( dzieje si tak w przypadku farb elewacyjnych). Im wicej gramów wody przenika w cigu doby przez powierzchnie 1 m², tym farba odznacza si wiksz paroprzepuszczalnoci. Warto paroprzepuszczalnoci jest podawana w g/m²/24 h, lub jako wspóczynnik SD, który im jest mniejszy tym wysza jest jej warto. Paroprzepuszczalno moemy równie podawa jako warto wspóczynnika oporu dyfuzyjnego μ.

- odporno na szorowanie – im wysza odporno  farby na szorowanie tym dusza jest trwao farby. Odporno na szorowanie jest podawana w cyklach szorowania na sucho lub mokro.

- wodoszczelno – o tym jak chonno ma farba informuje nas wspóczynnik nasikliwoci powierzchniowej w. Im niszy jest wspóczynnik tym bardziej farba jest odporna na wod.

- wydajno – obecnie produkowane farby maj podobn wydajno, która zawiera si w przedziale 5 – 12 l/m² dla jednej warstwy. Wydajno zmienia si w zalenoci od podoa które malujemy, wicej farby zuyjemy na podoa chonne o grubej fakturze a mniej na podoa gadkie.

- czas schnicia – podawany jest w godzinach h. Producenci podaj dwa rodzaje czasu schnicia: pierwszy , który dotyczy czasu po którym mona nakada drug warstw i drugi , kiedy powoka malarska osiga pen wytrzymao.

Rodzaje farb

Najpopularniejsze rodzaje farb to:

- farby ftalowe – to wyroby lakierowe schnce pod wpywem oddziaywania z tlenem. Zalet farb ftalowych jest dobra rozlewno. Powoki  z nich uzyskane s odporne na czynniki atmosferyczny, jednak po pewnym czasie trac poysk. Nie mona ich stosowa do malowania powierzchni naraonych na kontakt z wod. Nie s równie odporne na dziaanie rozpuszczalników i chemikaliów. Nie mona ich stosowa na wiee tynki oraz powierzchnie uprzednio pomalowane farbami krzemianowymi – np. MALFARB

- farby chlorokauczukowe – w farbach tych spoiwem jest chlorowany kauczuk i plastyfikatory nie ulegajce zmydleniu. Farby chlorokauczukowe wysychaj w wyniku odparowania rozpuszczalnika. Zaleca si uywa tych farb do malowania powok silnie obcionych, podoy mineralnych oraz do malowania w rodowisku silnie zanieczyszczonym. Powoki pomalowane farbami chlorokauczukowymi charakteryzuj si nisk przepuszczalnoci pary wodnej oraz dobr odpornoci na wody, kwasy i alkalia. Wadami farb chlorokauczukowych jest to, e, aby uzyska gadk powierzchni naley j czterokrotnie pomalowa, oraz to e nie s odporne na wysok temperatur. Emalie chlorokauczukowe mona stosowa do malowania urzdze i konstrukcji  metalowych lub eliwnych, betonu i tynków cementowych i wapiennych – np. Chlorolux CHEMSTAL,

- farby dyspersyjne – s bardzo atwe i wygodne w stosowaniu.  Gównymi zaletami jest to, e dobrze kryj zabrudzenia, atwo si rozprowadzaj i s odporne na dziaanie czynników atmosferycznych. Najbardziej znane wród farb dyspersyjnych to farby emulsyjne i akrylowe. Farby emulsyjne s odporne na zmywanie, przepuszczaj par wodn w 50% i odznaczaj si trwaoci koloru – np. Makryl MALCHEM, Dyroton 2 DYRUP, Flutex 5/10 FLUGGER, Akryl W MALFARB, NOBILES,

- farby epoksydowe – w farbach tych spoiwem jest ywica epoksydowa. Farby epoksydowe skadaj si z bazy i utwardzacza. W trakcie mieszania obu skadników naley przestrzega waciwych proporcji i temperatury prowadzenia mieszania. Zaletami farb epoksydowych jest dua odporno mechaniczna i chemiczna. Farb tak stosujemy gównie do malowania pomieszcze magazynowych, garay lub piwnic. Jedna z odmian farba epoksydowa wodno-emulsyjna znajduje zastosowanie gównie w szpitalach, laboratoriach oraz ogólnie w przemyle spoywczym i farmaceutycznym – np. Epoxykor B MALCHEM,

- farby klejowe – gównym spoiwem jest tutaj wodny roztwór kleju rolinnego, zwierzcego lub glikoceli. Wypeniaczem jest kreda pawiona i pigmenty. Farby te stosowane s gównie do malowania tynków wewntrz budynku .

Oprócz wyej wymienionych rodzajów farb w ofertach producentów moemy znale takie farby do specjalnych zastosowa jak:

- farby akrylowo-silikonowe do betonu – charakteryzujce si dobr przyczepnoci do betonu, stosowane do malowania ogrodze, posadzek i innych elementów betonowych zarówno wewntrz jak i na zewntrz pomieszcze – np. Aksilbet AKSIL

- farby akrylowo-silikonowe do dachówek – np. As-Lak AKSIL

- farby styrenowo-akrylowe do betonu – przeznaczone do ochrony betonu i innych elementów cementowo-betonowych, mona je stosowa równie w temperaturach ujemnych – np. Betonkor CHEMSTAL

- farby akrylowo-kwarcowe strukturalne – bardzo odporna na zmywanie i uszkodzenia mechaniczne, mona uzyska dziki niej efekt nakadania si kilku kolorów a nawet faktur – np. Pinkel JAFEB POLSKA

- farba lateksowa – moe by stosowana na cianach, sufitach, drewnie, elementach metalowych a nawet grzejnikach. Jest bardzo odporna na uszkodzenia a du zalet jest ekonomiczne zastosowanie – np. Power Paint DEKORAL

LAKIERY   

Gównym zadaniem lakierów jest pokrycie powierzchni wyrobów w celach ochronnych i dekoracyjnych. S stosowane gównie do wykaczania elementów drewnianych i sporadycznie do elementów wykonanych z brzu lub mosidzu.

Rodzaje

- lakiery rozpuszczalnikowe – s lakierami olejno-ywicznymi odznaczaj si du elastycznoci i dlatego mona je zastosowa do podóg z desek, oraz na powierzchnie z ogrzewaniem podogowym. Wad lakierów olejno-ywicznych jest maa wytrzymao na cieranie dlatego naley je stosowa w pomieszczeniach o maej intensywnoci uytkowania.

- lakiery poliuretanowe – rozróniamy lakiery jednoskadnikowe, które utwardzaj si pod wpywem wilgoci zawartej w powietrzu oraz lakiery dwuskadnikowe, które dodatkowo zawieraj w sobie odpowiedni utwardzacz. Powoki tych lakierów s mao elastyczne, dlatego stosuje si na podogi sztywne. Najwikszymi zaletami tych lakierów jest dua twardo i odporno na cieranie i ze wzgldu na nie powinny by stosowane w miejscach szczególnie uytkowanych. Lakiery dwuskadnikowe s bardzo trwae, jednak ze wzgldu na ich toksyczno i dugi okres karencji s ju coraz mniej uywane – np. Lakier poliuretanowy CHEMSTAL, Transit DEVA POLSKA, Quick DEVA POLSKA,

- lakiery chemoutwardzalne – to lakiery dwuskadnikowe których najwikszymi zaletami s dua twardo i odporno na cieranie. Zastosowanie zblione do lakierów poliuretanowych

- lakiery nitrocelulozowe – lakiery które tworz przezroczyst, gadk i tward powok, atw do oszlifowania. Wad tych lakierów jest to, e s nieodporne na wilgo – dlatego naley je nanosi na dobrze wysuszone drewno i stosowa wycznie w rodku pomieszcze. Lakiery nitrocelulozowe s stosowane do malowania boazerii i dekoracyjnych elementów drewnianych.

- lakiery spirytusowe – uywa si ich gównie do lakierowania elementów drewnianych i zabawek. Charakteryzuj si bardzo krótkim czasem wysychania, jednoczenie naraone s na dziaanie czynników atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne. Jedn z odmian lakierów spirytusowych jest politura stosowana obecnie gównie przy renowacji stylowych mebli ze wzgldu na du pracochonno.

- lakiery akrylowe – s bardzo atwe w zastosowaniu, nie wymagaj uycia podkadu, ze wzgldu na nietoksyczno s uwaane za nieszkodliwe dla zdrowia. Wad ich jest natomiast mniejsza odporno na cieranie.

- lakiery poliuretanowo-akrylowe – zawieraj w sobie mieszanin dyspersji akrylowej i poliuretanowej std ich wasnoci oscyluj porodku waciwoci lakierów akrylowych i poliuretanowych w zalenoci od proporcji obu skadników + np. Luxmal Hydroparkiet S LAKMA, Domalux POLIFARB CIESZYN

BEJCE, GRUNTY, IMPREGNATY

Aby zabezpieczy drewno przed dziaaniem wilgoci, mikroorganizmów, promieni sonecznych czy zabrudzeniem naley je pomalowa farb do drewna, bejc lub lakierobejc czy te zabezpieczy impregnatem. Wszelkiego rodzaju elementy drewniane takie jak: boazerie, meble ogrodowe i domowe, poty, furtki, pergole zyskaj wymagan odporno i pozostan pikne na dugie lata.

Rodzaje:

- bejce – wnikaj w gb drewna i nie tworz na nim powoki. Nadaj drewnu kolor i konserwuj je na okres co najmniej czterech lat. Bejc mona równie pomalowa drewniane podogi przed polakierowaniem. Przed bejcowaniem nie trzeba drewna gruntowa, cho w sprzeday s dostpne preparaty gruntujce dla bejc. Jednak stosuje si je w przypadku drewna o duej chonnoci np. sosnowego lub jodowego. Bejce mona stosowa zarówno wewntrz jak i na zewntrz pomieszcze. W skadzie bejc moemy znale rodki zabezpieczajce przed rozwojem pleni oraz barwniki odporne na dziaanie soca i promieni UV. Rozróniamy bejce:

* akrylowe – s wodorozcieczalne a ich spoiwem jest ywica akrylowa. Moemy je stosowa do malowania surowego drewna wewntrz pomieszcze. Schn okoo 1 h – np. Bondex Natural Wood DYRUP,

* alkidowe – ich spoiwem jest ywica alkidowa. Stosowanym rozpuszczalnikiem jest benzyna lakowa lub spirytus a czas schnicia jest zbliony do czasu schnicia bejc akrylowych – np. Bondex Super Wood Stain DYRUP,

* poliuretanowe – ich spoiwem jest ywica poliuretanowa a rozpuszczalnikiem woda. Moemy je stosowa wewntrz i na zewntrz pomieszcze. Schn okoo 30 minut, - np. Aquarethane Syntilor BLANCHON,

* olejne – ich gównym skadnikiem jest olej lniany. Stosowane s gównie na zewntrz domów.

- lakierobejce – cz w sobie cechy bejc i lakierów. S transparentne i tworz na powierzchni drewna mocn i elastyczn powok. Zapobiegaj wystpowaniu sinizny drewna i uodparniaj je na szkodliwe warunki atmosferyczne. Niektóre z rodzajów bejc s przepuszczalne, inne maj w swoim skadzie substancje chronice przed pleni a nawet owadami. Lakierobejce speniaj bardzo czsto funkcje impregnatu. Mog by matowe, pómatowe i byszczce. Najlepsze lakierobejce maj jeszcze jedn zalet: s tiksotropowe tzn. ich gsto jest tak dua, e w trakcie malowania nie kapi i nie tworz zacieków. Rozróniamy lakierobejce:

* akrylowe – s wodorozcieczalne a  ich spoiwem jest ywica akrylowa. Schn okoo trzech, czterech godzin. Stosuje si je wewntrz pomieszcze – np. Lakierobejca POLIFARB CIESZYN – WROCAW,

* alkidowe – mog by wodorozcieczalne lub rozpuszczalnikowe. Spoiwem jest ywica alkidowa a czas schnicia wynosi 24 h – np. Nobiles Nobilak Lakierobejca,

* poliuretanowe – s wodorozcieczalne a ich spoiwem jest ywica poliuretanowa. Ze wzgldu na wysok wytrzymao na warunki atmosferyczne zaleca si ich stosowanie na zewntrz. Schn okoo 30 minut – np. Xylodhone HP Syntilor BLANCHON

* alkidowo-uretanowe – ich rozpuszczalnikiem jest benzyna lakowa a spoiwem wykorzystanym do ich produkcji jest ywica alkidowo-uretanowa. Cechuj si bardzo du wytrzymaoci na uszkodzenia mechaniczne. Schn okoo 24 h. Mona je stosowa na zewntrz i wewntrz pomieszcze – np. Linitop Classic LEVIS,

- impregnaty – zawarte w nich substancje zapobiegaj rozwojowi pleni oraz owadów. Zabezpieczaj te drewno przed nadmiernym wchanianiem wilgoci. Niektóre z preparatów impregnujcych posiadaj w swoim skadzie substancje zabijajce insekty oraz likwidujce ogniska zapalne, tote mona ich uywa do zabezpieczenia i leczenia zainfekowanego drewna - np. Wood Preserver DYRUP, Drewnochron POLIFARB CIESZYN – WROCAW,

- impregnaty koloryzujce – chroni i dodatkowo zawieraj barwniki, które pochaniaj promienie UV i zabezpieczaj drewno przed szarzeniem. Stosuje si je na drewno surowe po impregnacji cinieniowej i na drewno ju nasczone impregnatem p. Nature Lasyr BECKERS, Protector DEKSPOL

Innymi rodzajami impregnatów stosowanych w budownictwie s np.:

- impregnaty silikonowe – preparaty rozpuszczalnikowe na bazie ywic silikonowych zabezpieczaj podoe przed wnikaniem wody deszczowej i substancji agresywnych zawartych w powietrzu. Chroni elewacje przed powstawaniem plam i wykwitów oraz uszkodzeniami spowodowanymi przez mróz. Stosuje si je przede wszystkim do podoy betonowych, tynków, murów z klinkieru i cegy, okadzin z piaskowca i dachówek – np. Silikon B FARBY KABE,

KLEJE

Klej jest substancj bonotwórcz zdoln do wizania ze sob cia staych nie zmieniajc wasnoci ani ksztatu materiaów czonych. Kleje róni si swoim skadem chemicznym, rodzajem dodatków i sposobem dziaania.

Rodzaje:

- zaprawy klejowe na bazie cementowej mieszane z wod – wystpuj w postaci klejów sztywnych lub uelastycznionych. Ich zalet jest zdolno do odksztacania si – np. BOTAMENT, KERAKOLL, SOPRO,

- zaprawy klejowe na bazie cementowej mieszane z pynem powodujcym elastyczno kleju

- kleje jednoskadnikowe – wystpuj w postaci gotowych past, ze wzgldu na du podatno na wilgo mona je stosowa tylko w suchych pomieszczeniach wewntrz budynku – np. Eko-Parkietolep CHEMSTAL,

- kleje dwuskadnikowe – np. poliuretanowe lub epoksydowe skadaj si z  podstawowego skadnika jakim jest klej do którego dodaje si utwardzacz wykorzystujc tym samym reakcje chemiczne.

- kleje lateksowe – np. HENKEL POLSKA

- kleje akrylowe – np.

- kleje kauczukowe – np. ANED, ANSER

MASY I MIESZANKI TYNKARSKIE

Zadaniem tynków jest przede wszystkim ochrona budynku przed dziaaniem czynników atmosferycznych, wilgoci i zwizkami chemicznymi powodujcymi korozj.

Tynki moemy podzieli ze wzgldu na przeznaczenie ( wewntrzne i zewntrzne), typ tynku i grubo ( tradycyjne, pocienione i cienkowarstwowe), rodzaj uytej zaprawy ( wapienne, cementowo-wapienne, cementowe i gipsowe), rodzaj spoiwa ( mineralne, ywiczne i silikonowe), liczb warstw i sposób wykonania (jednowarstwowe, dwuwarstwowe, trójwarstwowe, specjalne i szlachetne), sposób przygotowania ( sporzdzane na placu budowy, suche mieszanki oraz gotowe masy tynkarskie), sposób nanoszenia ( rcznie i maszynowo) oraz funkcje, jak tynki maj spenia (tynki dekoracyjne, specjalne, termoizolacyjne i cokoowe).

Jak wida rónorodno sposobów dzielenia tynków na rodzaje jest ogromna. Najbardziej znani producenci tynków to: BAUMIT, NOWA DOLINA NIDY, ATLAS, KNAUF i GOODMARK KOLOR.

ZAPRAWY MURARSKIE

Gównymi skadnikami s spoiwa takie jak wapno, cement, wypeniacze – najczciej piasek lub inne drobne kruszywa, woda oraz ronego rodzaju dodatki np. napowietrzajce, przyspieszajce lub opóniajce wizanie, uplastyczniajce lub uszczelniajce. Do takich zapraw moemy równie doda pigmenty. Zaprawy murarskie mog by produkowane w postaci gotowej mieszaniny dostarczonej na budow w tzw. „gruszkach” lub w postaci suchej mieszanki, któr czy si z wod. Najwikszy wybór zapraw murarskich oferuj: ALPOL i OPTIROC.

DOMIESZKI DO BETONU   

Domieszki do betonu s substancjami zmieniajcymi waciwoci mieszanki betonowej. Uyte we waciwych proporcjach nie powinny pogarsza waciwoci zarówno mieszanki jak i betonu.

Rodzaje:

- domieszki upynniajce – tzw. „superplastyfikatory” – wpywaj na stopie uplastycznienia mieszanki betonowej oraz zapraw

- domieszki uplastyczniajce – np. Melment L10/40, Plastiment BV 60

- domieszki zagszczajce – powoduj zagszczenie lub zwikszenie wzajemnego przycigania si czsteczek danej substancji wskutek dziaania si midzyczsteczkowych

- domieszki regulujce zawarto powietrza w mieszance – powoduj powstanie duej liczby drobnych pcherzyków powietrza zwikszajc tym samym mrozoodporno betonu – np. Ceresit CC 71 Mischol, Ceresit CO84

- domieszki spieniajce

- domieszki gazotwórcze

- domieszki przyspieszajce wizanie – przyspieszaj pocztkow szybko reakcji cementu z wod przyspieszajc tym samym czas przejcia wieej zaprawy ze stanu plastycznego w sta – np. Ceresit CC94

- domieszki opóniajce wizanie – zmniejszaj pocztkow szybko akcji cementu z wod, przeduajc czas przejcia wieej mieszanki betonowej ze stanu plastycznego w stay – np. Melcret TB101

- domieszki opóniajce twardnienie

- domieszki przeciwmrozowe – rozróniamy domieszki przeciwmrozowe uszczelniajce ( powodujce zmniejszenie nasikliwoci oraz zwikszenie wodoszczelnoci betonów), zwikszajce odporno betonu na dziaanie czynników chemicznych oraz barwice zmieniajce kolor mieszanki betonowej – np. Ceresit CC 72, SikaCim

Na rynku chemii budowlanej wci panuje ruch i oywienie, tematy i rozwizania techniczne s wci niewyczerpane, a kady dzie przynosi co nowego. Firmy przecigaj si w produkowaniu nowinek budowlanych.


Autor: Liliana Lewandowska, MURY.pl


KOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij