dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


Murowaneciany zewntrzne - energooszczdna wizytwka budynkuciany zewntrzne to wizytówka domu, ale ich walory estetyczne musz i w parze z uytkowymi. Bardzo wane jest, aby ciany byy estetyczne, ale przede wszystkim musz one zabezpiecza budynek przed szkodliwym wpywem czynników atmosferycznych oraz gwarantowa mieszkacom komfort cieplny o kadej porze roku.
 

Bdy w wykonaniu ocieplenia

O koniecznoci ocieplania cian zewntrznych budynków nie trzeba ju nikogo przekonywa. Rosnce koszty ogrzewania pomieszcze i coraz wiksza „ekologiczna” wiadomo spoeczestwa, wymuszaj na inwestorach budowanie energooszczdnych budynków lub przeprowadzenie prac modernizacyjnych w istniejcych budynkach. Do upowszechnienia ocieplania cian w naszym kraju przyczynio si równie w duej mierze ustawodawstwo Unii Europejskiej, wprowadzajce tzw. paszporty energetyczne. Poprawienie standardu energetycznego budynków zarówno mieszkalnych, produkcyjnych czy uytecznoci publicznej, nowo wznoszonych i istniejcych, stao si priorytetem. „Faktem jest, e w budynkach mieszkalnych straty ciepa przez ciany zewntrzne wynosz do 40 procent ogólnych strat. Wane stay si nie tylko walory estetyczne budynków, ale równie ich „zuycie” energii, zwizane z odpowiednim ociepleniem. Niestety jako jego wykonania nadal pozostawia wiele do yczenia” - wyjania Tadeusz Hetmaczyk, Doradca Techniczny ds. Systemów Elewacyjnych z firmy Polconstruct.

Bdy w ocieplaniu mog wystpi praktycznie na kadym etapie, zarówno w fazie  projektowania, wykonawstwa czy uytkowania budynku.

Pierwsze bdy, majce wpyw na zuycie energii przez budynek, popeniane s ju na etapie sporzdzenia projektu architektoniczno-budowlanego. Brak rzetelnoci czy starannoci  przy okrelaniu stanu istniejcego budynku (analizy warunków cieplno-wilgotnociowych panujcych w budynku, stanu technicznego istniejcej elewacji) pociga za sob szereg niekorzystnych skutków. Zadaniem architekta jest opracowanie projektu tak, aby zmniejszy zapotrzebowania budynku na energi. Wadliwie zaprojektowane ocieplenie, charakteryzujce si midzy innymi zym doborem materiau termoizolacyjnego, szczególnie jego gruboci, czy nieadekwatnym dopasowaniem sposobu mocowania warstwy izolacyjnej, nie tylko nie bdzie spenia zaoonych funkcji, ale moe pogorszy estetyk elewacji. „Waciwe zaprojektowanie elewacji, zwizane midzy innymi z rzetelnym obliczeniem wspóczynnika przenikania ciepa czy waciwym doborem gruboci warstwy izolacyjnej (styropian lub wena mineralna) jest kwesti zasadnicz. W przypadku ocieplenia zalecane jest uycie materiaów jednego producenta. Wykonanie elewacji w jednym systemie pozwala na uzyskanie w wikszoci przypadków wieloletniej gwarancji od producenta systemu, co jest kwestia niezmiernie istotn” - dodaje Rafa Skrzypkowiak, Koordynator ds. Projektów Budowlanych z firmy Polconstruct.

Najwicej bdów popenianych jest jednak w trakcie prac ociepleniowych. Ocieplanie budynku powinno wykonywa si tylko, gdy temperatura powietrza wynosi minimum 5°C, ale nie jest wysza ni 25°C. Niska temperatura znacznie obnia wytrzymao i przyczepno poszczególnych warstw systemu, z kolei zbyt wysoka, zwizana z silnym nasonecznieniem powoduje szybsze wysychanie i nadmierny skurcz materiau, który moe by przyczyn powstawania pkni. Warunki wizania pogarsza równie deszcz lub silny wiatr, powodujc odklejenie si pyt termoizolacyjnych, spynicie tynku z elewacji lub wypukanie barwnika. Niestety klimat naszego kraju powoduje, e niekorzystne warunki pogodowe wystpuj praktycznie o kadej porze roku, dlatego tak wane jest zabezpieczenie prowadzenia prac poprzez zastosowanie na rusztowaniu siatek osonowych.

Pomimo sprzyjajcych warunków do realizacji prac, ocieplenie nadal naraone jest na bdy w wykonaniu. W pierwszej kolejnoci zagroenia tkwi w braku oczyszczenia powierzchni ciany z kurzu, brudu czy tustych substancji, bdcych przyczyn odspojenia si ocieplenia od ciany oraz nieprofesjonalnym dozowaniu skadników chemii budowlanej „na tak zwane oko”, powodujce zmian parametrów zapraw i przez to obnienie ich przyczepnoci.„Przed przystpieniem do prac zasadniczych, konieczne jest odpowiednie przygotowanie podoa. Niedokadna ocena stanu powierzchni, jak  i niedokadne  jej przygotowanie, powoduj,  i zmniejszona jest przyczepno zapraw klejcych, co ma wpyw na jako i trwao systemów ocieple” - wyjania Rafa Skrzypkowiak.

Do powyszych sytuacji naley doda nakadanie zaprawy mocujcej tylko „na placki”, bez wykonania pasma obwodowego czy kokowanie bez starannego wyrównania powierzchni pyty (cho obecnie cz producentów odstpuje od kokowania ze wzgldu na coraz lepsze parametry przyczepnoci kleju). Takie postpowanie nie tylko skutkuje obnieniem estetyki budynku, poprzez pojawienie si wypukoci na elewacji, ale równie (a moe przede wszystkim) powstaniem mostków termicznych.

le wykonane ocieplenie podatne jest równie bardziej na usterki mechaniczne, czyli na przykad pknicia tynku. Mog by one wynikiem niestarannie i niefachowo wykonanej warstwy zbrojcej. Brak naoenia kleju na materia izolacyjny przed zatopieniem w nim siatki, poczenie na styk siatki zbrojcej czy nieobecno dodatkowego wzmocnienia w obrbie cokou domu i naroników otworów drzwiowych, skutkuj obnion ochrona przed uszkodzeniami.

Kolejn istotna kwesti jest zespó wykonujcy ocieplenie. Odpowiednia ilo dowiadczonych pracowników i waciwy sprzt gwarantuj przebieg procesu zgodnie z wymogami technologii czy sztuki budowlanej.

Prawidowe pooenie ocieplenia, w którym poczenia tynku nie bd widoczne a faktura bdzie równa i jednolita na caej powierzchni, przez co odporna na zabrudzenia, wymaga prowadzenia prac na dwóch czy trzech poziomach rusztowania jednoczenie. Bdy popeniane w tym zakresie mog by wynikiem niedbaoci pracowników, ale czciej wi si ze zbyt ma iloci robotników w ekipie lub zym zaplanowaniem pracy. Zanim przystpi si do prac, konieczne jest przemylenie podziau elewacji na pasy tynkowania, przy uwzgldnieniu naturalnych granic, jakimi s linie okien i drzwi. Istotna jest równie kolejno wykonywania poszczególnych czynnoci. Zapraw naley nakada pasami, zaczynajc od dou ciany, jednoczenie pamitajc o zbieraniu jej nadmiaru. Dopiero potem moemy myle o nadawaniu tynkowi faktury, zacierajc zawsze w tym samym kierunku i pilnujc, aby aden pas nie zdy wyschn uwidaczniajc nieestetyczne zgrubienia. „Dodatkow kwesti, na któr równie trzeba zwróci uwag, jest rodzaj materiau uytego do ocieplenia. Naley tutaj pamita o waciwociach weny mineralnej jak i styropianu. Pomimo i wena mineralna jest materiaem który „oddycha” ze wzgldu na cen jest bardzo rzadko stosowana. Jednak zestawienie weny mineralnej wraz z tynkiem mineralnym gwarantuje, i ciana bdzie przepuszcza par wodn. W taki wanie sposób jestemy w stanie uzyska tzw. naturalne oddychanie domu”  - podkrela Tadeusz Hetmaczyk.

Jako ocieplenia zaley równie od braku niedocigni w kocowych fazach wykonawstwa. Przy mocowaniu obróbek blacharskich, takich jak rynny, podokienniki czy szyldy, powinno si pamita o odpowiednich zasadach. Czynnoci te wi si z naruszeniem warstwy izolacji cieplnej i powstaniem mostków termicznych, dlatego te przez warstw izolacji powinny przechodzi punktowo jedynie czniki, najlepiej ze stali nierdzewnej.

Równie prawidowe uytkowanie ma wpyw na trwao wykonanego ocieplenia. Brak waciwego zabezpieczenia ocieplenia budynków, zwaszcza w przypadku osiedli moe spowodowa pojawienie si nieestetycznych rys, odprysków czy zmian w kolorze. Dlatego te naprawy uszkodze mechanicznych zabezpieczajcych warstw ocieplenia s niezmiernie konieczne. „Waciwe wykonanie warstwy izolacyjnej wraz z warstwa zbrojca gwarantuje trwao ocieplenia. Jednak dziaanie warunków atmosferycznych moe powodowa wyblaknicie koloru, jak i zbieranie si brudu. Dlatego co jaki czas naley elewacje odnowi – umy cinieniowo lub pomalowa celem odnowienia koloru. Umoliwi nam to cieszenie si estetyczn, speniajca swoj rol, elewacj  przez dugie lata” - wyjania Tadeusz Hetmaczyk.

 Podsumowujc, jako i funkcjonalno wykonanego ocieplenia zaley od wykorzystywania odpowiednich, posiadajcych wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiaów, ale take od cisego przestrzegania wymaga technologicznych na kadym etapie realizacji prac. Przy prawidowym wykonaniu ocieplania, z uyciem dobrych, sprawdzonych rozwiza technicznych, moliwe jest uzyskanie znacznej izolacyjnoci cieplnej cian i trwaoci omawianych systemów, nie mniejszej ni 5 lat. Wzrost komfortu uytkowania budynku oraz znaczne oszczdnoci w kosztach jego utrzymania s wystarczajcymi powodami, aby do wykonania ocieplenia przykada dua wag.

Artyku powsta przy wspópracy ekspertów z firmy Polconstruct www.polconstruct.comKOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij