dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


Prawo budowlaneDyrektywy unijneBudowanie domu bdzie drosze. Za dwa lata wejdzie w ycie cz unijnych przepisów, zgodnie z którymi bdziemy musieli budowa energooszczdnie, a nie z byle jakich materiaów. Natomiast po 2020 roku nowe domy bd musiay charakteryzowa si niemal zerowym zuyciem energii. Czym bdziemy ogrzewa budynki?

Wojciech Wachacki, radca prawny, partner europejski w kancelarii Squire Sanders wicicki Krzeniak Jakie bd skutki wdroenia unijnej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków?

Czy rzeczywicie szykuje si rewolucja na rynku budowlanym?

 Wojciech Wachacki: Zmiany dotyczce ograniczenia zuycia energii, które wprowadza Unia Europejska, bd miay powany wpyw na sektor budowlany, w tym take na producentów materiaów budowlanych oraz dostawców elementów wyposaenia budynków.
Chodzi o konsekwencje dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która wesza w ycie 7 sierpnia 2010 roku (DzUrz UE L z 18 czerwca 2010 r., nr 153, poz. 13). Dokument ten zastpi dotychczasowe regulacje unijne w tym zakresie zawarte w dyrektywie 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków z 16 grudnia 2002 r.
W zwizku z rosncym zapotrzebowaniem na energi w sektorze budowlanym, który pochania obecnie ok. 40 proc. cznego zuycia energii w UE, Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej uchwaliy zmiany do dyrektywy z 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Chodzi o to, aby do 2020 r. obniy zuycie energii o 20 proc.W jaki sposób Unia chce to osign?Cel w postaci zmniejszenia zuycia energii ma zosta osignity przede wszystkim poprzez popraw charakterystyki energetycznej budynków, czyli obnienie obliczonej lub zmierzonej iloci energii obejmujcej m.in. energi na potrzeby ogrzewania, chodzenia, wentylacji, ciepej wody i owietlenia, która jest potrzebna do zaspokojenia zapotrzebowania na energi zwizanego z typowym uytkowaniem budynku.Czy ta dyrektywa dotyczy budynków jedno- czy wielorodzinnych?
Zgodnie z dyrektyw w sprawie charakterystyki energetycznej budynków z 2010 r. „budynek" oznacza konstrukcj zadaszon, posiadajc ciany, w której do utrzymania klimatu wewntrznego stosowana jest energia. Jak wida, definicja ta jest wyjtkowo szeroka i obejmuje wszystkie rodzaje budynków, do których uytkowania niezbdna jest energia, a wic take domy jedno- i wielorodzinne.Co nas czeka?
Na podstawie nowej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków do 9 lipca 2012 roku pastwa czonkowskie Unii Europejskiej zostay zobowizane do zmiany przepisów krajowych, a przede wszystkim ustalenia minimalnych wymaga w zakresie charakterystyki energetycznej budynków lub moduów budynków, czyli piter lub lokali oraz systemów ogrzewania, ciepej wody, klimatyzacyjnych czy wentylacyjnych zainstalowanych w budynkach.
Przepisy implementujce dyrektyw z 2010 r. w wikszoci powinny by stosowane ju od stycznia 2013 r. Od tej daty bd musiay obowizywa nowe wiadectwa charakterystyki energetycznej umoliwiajce wacicielom lub najemcom porównanie i ocen charakterystyki energetycznej budynku czy lokalu. wiadectwa te bd musiay zawiera zalecenia dotyczce optymalnej poprawy charakterystyki energetycznej danego obiektu, a take dziaa, jakie naley podj w celu wypenienia zalece.


Nie bdzie mona sprzeda domu czy mieszkania bez wiadectwa?
wiadectwa energetyczne bd obowizkowo wydawane dla budynków lub moduów budynków, który s wznoszone, sprzedawane lub wynajmowane nowemu najemcy. Powinny one by przekazywane nowemu nabywcy lub najemcy. Poza tym w przypadku wystawienia na sprzeda lub pod wynajem nieruchomoci posiadajcych wiadectwo energetyczne obowizkiem bdzie podanie w reklamach w komercyjnych mediach liczbowego wskanika charakterystyki energetycznej.
 Tak jak dotychczas prawo wystawiania wiadectw charakterystyki energetycznej bd mieli tylko i wycznie wykwalifikowani niezaleni eksperci. Dodatkowo pastwa czonkowskie Unii Europejskiej zostay zobowizane do stworzenia systemu kontroli tego rodzaju certyfikatów.

 Czy rzeczywicie za dwa lata pozwolenia na budow bd wydawane tylko na domy energooszczdne?

 Od 9 lipca 2013 r. stosowane bd przepisy prawa, zgodnie z którymi nowe budynki bd musiay spenia minimalne wymagania dotyczce charakterystyki energetycznej. Dlatego przed rozpoczciem budowy nowego budynku inwestorzy bd musieli dodatkowo przeanalizowa techniczne, rodowiskowe i ekonomiczne moliwoci wykorzystania alternatywnych systemów dostawy energii opartych na energii ze róde odnawialnych. Inwestor bdzie musia dysponowa stosown dokumentacj w tym zakresie.
 Podobne wymagania bd dotyczyy równie ju istniejcych budynków, a take ich moduów, w przypadku wykonywania waniejszych renowacji, czyli takich, w których cakowity koszt prac renowacyjnych zwizanych ze cianami zewntrznymi lub systemami technicznymi budynku przekracza 25 proc. wartoci budynku lub w których renowacji podlega ponad 25 proc. powierzchni cian zewntrznych.A co z domami w budowie?


Te bd musiay spenia nowe normy, cho inwestycja cignie si latami?

 Dyrektywa z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków nie precyzuje tej kwestii w sposób bezporedni i jednoznaczny. Najbardziej restrykcyjne przepisy, a wic te dotyczce koniecznoci zapewnienia, aby budynek charakteryzowa si niemal zerowym zuyciem energii, dotycz budynków nowych.
 Mona wywnioskowa, i chodzi o budynki, których budowa rozpocznie si pod rzdami nowych przepisów. Zwaywszy jednak, e dyrektywa nie zawiera szczegóowej definicji budynków nowych, kwesti t powinien uregulowa polski ustawodawca. W zwizku z tym to, czy i w jakim zakresie nowe przepisy bd miay zastosowanie do inwestycji, w których rozpoczto procedur budowlan, bdzie w duej mierze zaleao od brzmienia regulacji krajowych.

 Który z nowych przepisów najbardziej zmieni rynek?

 Szczególnie istotne s te, które powinny obowizywa odnonie do wszystkich nowych budynków od 31 grudnia 2020 r. Polska i inne pastwa UE s zobowizane do zapewnienia, aby od tej daty nowe budynki miay niemal zerowe zuycie energii. Oznacza to, i od 2021 r. wszystkie nowo powstae budynki powinny mie bardzo wysok charakterystyk energetyczn.

Do ich eksploatacji bdzie potrzebna bardzo niewielka ilo energii, która jednoczenie powinna pochodzi w znacznym stopniu z energii ze róde odnawialnych, w szczególnoci takiej wytwarzanej na miejscu lub w pobliu.
Pomijajc kwestie zwizane z obowizkiem certyfikowania budynków, który funkcjonuje w Polsce ju od kilku lat, pozostae wymogi naoone na inwestorów s nowoci. Niewtpliwie bd miay istotny wpyw na proces budowlany. Zmiany bd szczególnie odczuwalne dla indywidualnych, maych i rednich inwestorów, którzy bd musieli si liczy z koniecznoci uwzgldnienia wymaga energetycznych przy planowaniu inwestycji.

Zwaywszy e budynki wznoszone po 2020 roku bd musiay si charakteryzowa niemal zerowym zuyciem energii, a ponadto energia przez nie zuywana bdzie musiaa pochodzi w duej mierze ze róde odnawialnych (wiatru, promieniowania sonecznego, z biomasy, wysypisk mieci, oczyszczalni cieków itp.), proces budowlany moe si okaza duo bardziej kosztowny.

ródo: Rzeczpospolita.pl
Opracowanie: Redakcja

09-05-2011KOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij