dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


Budwnictwo pasywneRealizacja budynku pasywnegoRealizacja budynku pasywnego krok po kroku....


1. Projekt zagospodarowania dziaki lub terenu

* blisko rodków transportu publicznego
* poudniowa orientacja fasady budynku (± 30°) oraz due powierzchnie okien poudniowych
* brak niepodanego zacieniania przez elementy budynku, co umoliwia pasywne wykorzystanie energii sonecznej
* rolinno nie powodujca niepodanego zacienienia, równie w przyszoci
* czy moliwa jest zwarta posta zabudowy? - preferowane s budynki szeregowe i wielokondygnacyjne

2. Opracowanie koncepcji

* stosowa zwart bry budynku; wykorzystywa moliwoci czenia budynków, dobudowy itp.
* optymalne s powierzchnie przeszklone skierowane na poudnie; okna wschodnie, pónocne i zachodnie powinny by stosunkowo mae.
* ograniczenie zacieniania (brak cienia ew. bardzo mae powierzchnie zacieniane zim przez balustrady, ryzality i wykusze, balkony, okapy, ogrodzenia itp.) * prosta budowa przegród zewntrznych (moliwie bez wykuszy, zaomów itp.)
* przy rozplanowaniu rzutów tworzy strefy zgrupowania instalacji (np. azienki powyej albo obok kuchni), uwzgldni niezbdne kanay wentylacyjne
* oddzieli ewentualnie wystpujc kondygnacj piwniczn, w sposób zapewniajcy szczelno powietrzn i brak mostków cieplnych
* zastosowa pakiet PHVP (Projektowanie Wstpne Budynków Pasywnych) * sprawdzi moliwo uzyskania subwencji dla budownictwa pasywnego i zoy ewentualnie wniosek o jej przyznanie

3. Projekt architektoniczno-budowlany

* okreli grubo izolacji cieplnej przegród zewntrznych * unika mostków cieplnych
* zaplanowa wielko przestrzeni niezbdnej dla instalacji technicznych budynku
* przy rozplanowaniu rzutów zapewni krótkie trasy przewodów (doprowadzajcych ciep i zimn wod oraz odprowadzajcych cieki), jak równie krótkie trasy kanaów wentylacyjnych. Kanay powietrza zimnego prowadzi na zewntrz, a powietrza ciepego w obrbie izolowanych termicznie przegród zewntrznych budynku.

4. Projekt wykonawczy ogólnobudowlany

* wysoka izolacyjno termiczna zwykych, regularnych elementów konstrukcyjnych (standardowo U≤0,15 W/(m2.K), ale naley dy do U = 0,1)
* styki elementów konstrukcyjnych zaprojektowa w sposób uniemoliwiajcy wystpowanie mostków cieplnych albo uwzgldni ich obecno w obliczeniach
* styki elementów konstrukcyjnych zaprojektowa w sposób zapewniajcy szczelno powietrzn
* okna zoptymalizowane (rodzaj oszklenia, superizolowane ramy, udzia procentowy szyby wzgldem caoci okna, ochrona przed nadmiernym nasonecznieniem)
* obliczy wskaniki energetyczne przy wykorzystaniu PHPP (Pakietu do projektowania budynków pasywnych)

5. Projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnej

* sie kanaów: kanay powietrza zimnego poza obrbem izolowanych termicznie przegród zewntrznych; jeeli w obrbie, to wycznie na bardzo krótkim odcinku i bardzo dobrze izolowane termicznie. Kanay powietrza ciepego w obrbie izolowanych termicznie przegród zewntrznych; jeeli poza obrbem, to wycznie na bardzo krótkim odcinku i nadzwyczaj dobrze izolowane termicznie. Krótkie trasy kanaów o gadkich cianach wewntrznych; prdkoci strumienia ≤ 3 m/s Naley przewidzie osprzt pomiarowo-regulacyjny; zapewni tumienie haasu; uwzgldni rodki ochrony przeciwpoarowej
* nawiewniki: unika "krótkiego spicia" strumieni powietrza tzn. przedwczesnego usuwania powietrza wieego, uwzgldni zasig wyrzutu strumienia powietrza i umoliwi jego regulacj
* otwory wywiewne: nie umieszcza nad grzejnikami (o ile wystpuj)
* otwory przepywowe midzy poszczególnymi pomieszczeniami wymiarowa na Δp ≤ 1 Pa
* wentylacja: centrala wentylacyjna wymiennik ciepa umieci w pobliu izolowanych termicznie przegród zewntrznych; korzystne jego usytuowanie to wntrze przegrody lub suterena. Podgrzewacz powietrza umieci w obrbie izolowanych termicznie przegród zewntrznych. W miar potrzeby zapewni dodatkow izolacj ciepln centrali i podgrzewacza powietrza.
Sprawno odzysku ciepa ≥ 75%; szczelno powietrzna (powietrze recyrkulacyjne < 3%); efektywno wykorzystania energii elektrycznej (< 0,4 Wh/m3) Moliwo regulacji; izolacja akustyczna; dobrze izolowana termicznie obudowa.
* regulowanie wentylacji: umoliwi uytkownikowi ustawianie poziomów - "niski", "normalny", "wysoki"; ew. dodatkowe wczniki w kuchni, azienkach i toaletach * okapy wycigowe: wysoki stopie odcigu przy maym strumieniu objtoci; filtr zatrzymujcy tuszcz
* gruntowy wymiennik ciepa - opcjonalny szczelno powietrzna; zachowa niezbdny odstp zimnych odcinków przewodów od budynku; zastosowa obejcie (dla okresów, kiedy ogrzewanie albo chodzenie powietrza do temperatury gruntu nie jest podane)

6. Projekt wykonawczy pozostaych instalacji

* instalacja kanalizacyjna, instalacja c. w. u.: krótkie trasy przewodów, dobrze ocieplonych umieszczonych w obrbie przegród zewntrznych budynku
* instalacja kanalizacyjna, instalacja wodocigowa: krótkie trasy przewodów, izolacja cieplna zapobiegajca pojawianiu si kondensatu
* elementy armatury instalacji ciepej wody uytkowej oraz instalacji ogrzewania izolowa termicznie
* armatura umoliwiajca oszczdzanie wody; przycza c. w. u. do pralek automatycznych i zmywarek do naczy
* instalacja odprowadzania cieków: krótkie trasy przewodów (preferowany jeden pion kanalizacyjny), zawór napowietrzajcy poddachowy (preferowany) albo izolowana termicznie rura wywiewna
* instalacja sanitarna oraz instalacja elektryczna: w miar monoci bez przepustów w szczelnych powietrznie przegrodach zewntrznych budynku; tam, gdzie s one niezbdne naley zapewni ich szczelno! * stosowa energooszczdny sprzt gospodarstwa domowego (przydatne jest zestawienie bdce czci pakietu PHPP)
* zapewni kontrolowan pod wzgldem jakoci realizacj caego wyposaenia technicznego budynku

7. Wykonanie i odbiór robót ogólnobudowlanych

* unikanie mostków cieplnych: ustali terminy inspekcji kontroli jakoci robót na budowie
* prace izolacyjne: cigo warstw izolacji cieplnej; unika szczelin i pustek powietrznych
* szczelno powietrzna: sprawdza miejsca pocze przegród dopóki s one dostpne
* szczelno powietrzna: wykona prób cinieniow szczelnoci przegród zewntrznych na etapie budowy!
* Kiedy? Skoro tylko zostan cakowicie ukoczone szczelne powietrznie przegrody zewntrzne, lecz bd jeszcze dostpne: tzn. przed wykoczeniem wntrz (porozumienie ze wszystkimi podwykonawcami!) * Jak? Próba cinieniowa n50 metod Blower Door albo za pomoc instalacji do odzysku ciepa; cznie z dokumentacj nieszczelnoci

8. Wykonanie i odbiór instalacji wentylacyjnej


* przejcia przez przegrody: szczelne powietrznie
* kanay: wbudowa czysto i starannie, dokadnie uszczelni
* centrala: zapewni atw dostpno do filtrów w celu wymiany; sprawdzi izolacj akustyczn (tam, gdzie jest wymagana)
* skontrolowa izolacj kanaów (tam, gdzie jest to konieczne)
* wyregulowanie przepywu strumieni powietrza w normalnym trybie pracy instalacji pomiar strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego; zbilansowanie; koordynacja rozdziau powietrza nawiewanego i wywiewanego; pomiar poboru mocy elektrycznej.

9. Wykonanie i odbiór pozostaych instalacji

*  kontrola szczelnoci powietrznej przej przez przegrody
* kontrola izolacji cieplnej przewodów

10. Certyfikat

* zoenie za porednictwem Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego wniosku do Passivhaus Institut o przyznanie certyfikatu „Budynku pasywnego sprawdzonego pod wzgldem jakociowym“


ródo: Polski Instytut Budownictwa Pasywnego
Opracowanie: RedakcjaKOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij