dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


ElewacjePodstawowe zasady prawidowego wykonawstwa i doboru materiawBezpieczne cztery ciany – cykl informacji poradnikowych powiconych waciwemu utrzymaniu elewacji

Cz II – Podstawowe zasady prawidowego wykonawstwa i doboru materiaów

Bezspoinowe Systemy Ocieple to znane i sprawdzone rozwizanie izolacji cieplnej budynku, o ponad 40 letniej tradycji zwizanej z jego produkcj, aplikacj i eksploatacj. To równie jeden z najwaniejszych elementów budynku. – Od jego wyboru oraz prawidowego wykonania zaley nie tylko trwao elewacji, ale take jako i komfort ycia mieszkaców budynku oraz energooszczdno inwestycji – podkrela Tomasz Wiercioch ze Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ocieple. .

Na pocztek kilka zasad – o czym warto pamita


Prawidowe wykonanie Bezspoinowego Systemu Ocieple opiera si na prostych, ale niezwykle istotnych zasadach. Ich przestrzeganie wpywa na póniejsze uytkowanie oraz wygld elewacji, a take pozwala zapobiega pojawianiu si uszkodze.

Wykonujc system ocieple naley pamita o kilku wanych reguach:

1) Zaprawa klejco – szpachlowa, zbrojona tkanin z wókna szklanego, wykoczona cienkowarstwowym tynkiem nawierzchniowym musi wykazywa odpowiednio wysok wytrzymao na uderzenie i przebicie.

2) W strefie przyziemia, do wysokoci 2 m nad poziomem terenu oraz w pozostaych strefach o podwyszonym ryzyku wystpienia uszkodze mechanicznych zalecane jest stosowanie warstwy zbrojnej o zwikszonej odpornoci.

3) Dodatkowe zabezpieczenie elewacji moliwe jest poprzez zastosowanie farb silikonowych bd farb na bazie dyspersji organicznych o podwyszonej przyczepnoci, odpornoci na szorowanie oraz obnionej nasikliwoci.

4) Waciwe mocowanie pyt izolacyjnych, a take naleyte wykonanie warstwy zbrojeniowej, szczególnie w miejscach naraonych na powstawanie napre, zapobiega powstawaniu rys i pkni w naroach otworów w elewacji.

5) Analiza stanu napre podoa, wybór waciwych materiaów izolacyjnych oraz materiaów warstwy zbrojeniowej i ich prawidowe zamocowanie oraz zachowanie odpowiednich zakadów tkaniny zbrojcej zapobiega pojawianiu si rys o rónym ukadzie na powierzchni wyprawy.

6) Odporno systemu ocieple na uszkodzenia mechaniczne zaley w duym stopniu od warstwy zbrojonej, gdy to ona zapewnia odporno na dziaanie si udarowych oraz przeciwdziaa skutkom napre termicznych na styku z wypraw tynkarsk. Ale bdzie ona spenia swoj rol tylko wtedy jeeli zostanie wykonana zgodnie z zaleceniami producenta. Siatka zbrojca powinna by cakowicie zatopiona w zaprawie w poowie gruboci warstwy i tworzy warstw cig z kilkunastocentymetrowymi zakadkami. Uoenie siatki zbrojcej pod wypraw tynkarsk spowoduje pojawienie si w krótkim czasie rys na powierzchni elewacji. Powoduje to równie osabienie samego materiau termoizolacyjnego i negatywnie wpywa na trwao wyprawy tynkarskiej.

Wana trwao i uroda


Dobór kolorystyki elewacji, a co za tym idzie odpowiednich farb i zapraw tynkarskich, to bardzo istotna kwestia, zwaszcza w perspektywie dugoletniego uytkowania. Zmiany koloru, które pojawiaj si na elewacji s efektem naturalnego procesu odbarwiania farb i tynków gównie na skutek promieniowania UV. Przy doborze kolorystyki naley ograniczy palet barw zapraw tynkarskich oraz farb elewacyjnych do kolorów o wspóczynniku odbicia wiata powyej 25. Pozwoli to unikn w przyszoci nadmiernego nagrzewania si powierzchni, a w konsekwencji pkania wyprawy tynkarskiej. Na powierzchni elewacji wystpuj odpowiednie warunki do rozwoju ycia biologicznego. Dlatego przy wyborze powok finalnych – farb, tynków – warto sprawdzi czy zawieraj substancje o czynnym dziaaniu biocydowym. Nie naley te zapomnie o systematycznej dbaoci o czysto elewacji – usuwaniu kurzu, sadzy, zarodników glonów i grzybów.

Naley take pamita, i jedn z gównych funkcji jak peni tynki jest ochrona ciany zewntrznej przed destrukcyjnym wpywem czynników otoczenia. Nawet niewielkie uszkodzenie wyprawy tynkarskiej moe w znacznym stopniu osabi odporno systemu ocieple na oddziaywanie rodowiska i przyspieszy proces destrukcji. Spenienie tej funkcji wymaga od nich odpornoci na dziaanie czynników zewntrznych, takich jak: temperatura i jej zmiany, wilgo, wiatr, promieniowanie soneczne oraz zanieczyszczenie atmosfery. Gradienty temperatury i spowodowane nimi rónice odksztacalnoci tynku i podoa powoduj powstawanie napre. Podobny skutek wywoaj zmiany wilgotnoci. W procesie wysychania ciany pojawiaj si skurcze, które prowadz do zarysowania i osabienia przyczepnoci tynku do podoa. Wszelkie pknicia wyprawy tynkarskiej przyspieszaj transport wilgoci w gb systemu ocieple, któremu towarzyszy migracja soli wapiennych, a nastpnie ich krystalizacja i ekspansja. Efekty ekspansywne prowadz do erozji i ubytków masy tynkowej oraz spadku wytrzymaoci. Na skutek zachodzcych zjawisk pojawiaj si z czasem rysy termiczne i skurczowe, odspojenia tynku i ubytki.

Bardzo wanym aspektem jest przestrzeganie zasad aplikacji farb i tynków. – Stosowanie si do zalece podanych w dokumentacji technicznej, a wic m.in. przestrzeganie odpowiednich proporcji mieszania wyrobów, nanoszenie na suche podoe, prowadzenie prac w warunkach i temperaturach dla nich waciwych, zachowywanie stosownych przerw technicznych – wszystko to pomaga w naleytym uytkowaniu elewacji, unikniciu nieestetycznych przebarwie czy wykwitów – wyjania Tomasz Wiercioch ze Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ocieple.


ródo: SSO
Opracowanie: Redakcja

KOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij