dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


Budwnictwo pasywneCo warto wiedzie o domu pasywnym?Dom pasywny to dugoterminowa inwestycja w energooszczdno. I cho wyszy koszt jego budowy jest gwarancj duo niszych kosztów eksploatacji w przyszoci, to wci podchodzimy do tego tematu z rezerw. Moe jednak warto rozway tak opcj?

Jeszcze kilka lat temu pojcie domu pasywnego funkcjonowao w dziale ciekawostek architektoniczno-budowlanych. Dzisiaj ju nie tylko skutecznie wpisuje si on w ide oszczdzania energii, ale te zyskuje coraz wiksz popularno na wiecie. I nic dziwnego. Rosnce ceny kosztów utrzymania domów jednorodzinnych wymuszaj poszukiwanie alternatywnych, skutecznych noników energii, które dodatkowo uwzgldniayby poszanowanie rodowiska naturalnego.

Pomys i koncepcja

Koncepcja pasywnego wykorzystania naturalnych i odnawialnych róde energii narodzia si w Niemczech. Jej twórcy zaoyli, e dom wybudowany w tej technologii bdzie czerpa nie tylko z energii sonecznej i ciepa odzyskiwanego z powietrza, ale te z innych róde, takich jak ciepo wytwarzane przez ludzi czy przez urzdzenia gospodarstwa domowego. Aby osign zakadany cel, opracowano standardy wznoszenia budynków pasywnych, co pozwolio w 1991 r. wybudowa w Darmstadt (Niemcy) pierwszy dom pasywny. Pi lat póniej, równie w Darmstadt, pod kierownictwem dr Wolfganga Feista powoano do ycia Instytut Domów Pasywnych (Passivhaus Institut).

Zaoenia domu pasywnego

Zgodnie z definicj dom pasywny zapewnia mieszkacom wysoki komfort cieplny bez koniecznoci stosowania tradycyjnej instalacji grzewczej. Zuywa przy tym nie wicej ni 15 kWh energii na jeden metr kwadratowy powierzchni uytkowej w cigu jednego roku. Oznacza to, e ogrzewajc dom tradycyjnymi ródami ciepa, potrzebowalibymy zaledwie 1,5 l oleju opaowego, 1,7 m³ gazu lub 2,3 kg wgla na metr kwadratowy jego powierzchni. Dla porównania – budynki w tradycyjnej technologii ze standardowymi systemami ogrzewania zuywaj od 70 do 120 kWh energii w cigu roku.

Tak niskie zuycie energii w domu pasywnym moliwe jest dziki zastosowaniu skutecznej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepa (przejmuje ona rol instalacji grzewczej), bardzo dobremu zaizolowaniu budynku – wspóczynnik przenikania ciepa U dla cian wynosi poniej 0,15 W/(m²K) oraz rozwizaniom budowlano-architektonicznym, takim jak odpowiednia brya budynku czy te usytuowanie wzgldem stron wiata.

W budownictwie pasywnym poszukiwane s wszelkie moliwoci oszczdnoci energii i wyeliminowania strat ciepa, a dodatkowo optymalizacji jego pozyskiwania. Std wykorzystuje si w nim energi soneczn, ciepo z gruntu czy nawet ciepo wewntrzne czowieka.

Prosta brya

Wedug zaoe Instytutu Budynków Pasywnych brya domu pasywnego powinna by konstrukcj zwart i prost, bez architektonicznych detali, np. wykuszy, balkonów. Wane jest równie takie jego usytuowanie na dziace, aby maksymalnie wykorzysta energi soneczn. Wejcie do domu, gara, pomieszczenia gospodarcze i techniczne najlepiej umieci od strony pónocnej. Natomiast od strony poudniowej powinny znajdowa si pokoje dzienne z duymi przeszkleniami, które umoliwi wykorzystanie wiata sonecznego. „Pasywne” idee zakadaj równie niskie zuycie prdu oraz doskona szczelno budynku, co musi zosta potwierdzone odpowiednimi badaniami.

Okna na poudnie

Odpowiednimi parametrami musz równie charakteryzowa si okna. Wspóczynnik przenikania ciepa U dla szyb powinien by niszy ni 0,8 W/(m²K), równoczenie przy wysokim stopniu przenikalnoci energii sonecznej. Podobnymi parametrami powinny si równie charakteryzowa ramy okienne. Dlaczego? W tradycyjnym budownictwie znaczna cz ciepa ucieka przez okna, natomiast w domu pasywnym su one do pozyskiwania energii. Stosowane w oknach trójwarstwowe szklenie, z powokami niskoemisyjnymi i z gazem szlachetnym jako wypenieniem ma zadanie maksymalnie ograniczy straty ciepa. W budynkach pasywnych sprawdzaj si zarówno profile drewniane, jak i z PVC. Aby zapobiec ucieczce energii przez okna w pochmurne dni, stosuje si okiennice, aluzje, rolety. ciana pónocna w budownictwie pasywnym jest stref „zamknit”.

Gruba powoka

W tradycyjnych budynkach czstym zjawiskiem s mostki termiczne, czyli miejsca, przez które ucieka ciepo. W technologii pasywnej, aby zapobiec powstawaniu takich „dziur energetycznych”, szczególn uwag przywizuje si do odpowiedniego zaizolowania budynku. Budynek musi by równie tak skonstruowany, aby izolacja cieplna zachowaa cigo. Aby zredukowa do minimum straty ciepa, stosujemy odpowiedni warstw termoizolacji. W zwykych domach stosuje si warstw ocieplenia o gruboci od 12 do 14 cm, natomiast w domach pasywnych grubo zastosowanej warstwy izolacji termicznej ksztatuje si od 20 do 25 cm, a niekiedy i wicej.

Grzanie przez wentylacj

Idea budownictwa pasywnego wyklucza stosowanie tradycyjnej instalacji centralnego ogrzewania i tradycyjnych – grawitacyjnych metod wentylacji powietrza. Zdaniem specjalistów zastosowanie wentylacji grawitacyjnej Dom, który ogrzewa si sam czy te jakiejkolwiek wentylacji mechanicznej bez odzysku ciepa dyskwalifikuje budynek jako dom pasywny. Zabronione jest te zamontowanie okiennych nawiewników. Jeli dom ma nosi miano domu pasywnego musi by wyposaony w wydajny system wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepa.

Rekuperator suy nie tylko do ogrzewania nawiewanego powietrza ciepem pobranym z powietrza wywiewanego. W porze letniej wiee, ciepe powietrze nawiewane do pomieszcze moe by schadzane zimniejszym powietrzem pobieranym z gruntowego wymiennika ciepa. Rekuperatory, czyli centrale z odzyskiem ciepa, s coraz czciej stosowanym rozwizaniem. Z pewnoci decyduje o tym rosnca popularno budownictwa, dla którego odzysk ciepa stanowi istotny element. Wanym aspektem jest równie ekonomiczno rekuperatorów, których zastosowanie wie si z niszym zuyciem energii.

Dobierz rekuperator

Przy wyborze rekuperatora powinnimy zwróci uwag na procentowy wskanik odzysku ciepa oraz rodzaje wymiennika. Jednym z popularniejszych na rynku jest wymiennik krzyowy, który cechuje si cich prac, brakiem ruchomych, potencjalnie awaryjnych, elementów oraz separacj strumieni powietrza. Z kolei wród zalet wymiennika obrotowego naley wymieni odzysk wilgoci z wywiewanego powietrza, brak koniecznoci wymiany kasety na letni oraz brak wykraplania. Istotna jest równie waciwie dobrana izolacja termiczna rekuperatora, gwarantujca du efektywno ciepln oraz izolacja akustyczna, która zapobiega przenoszeniu si odgosów z urzdzenia po kanaach wentylacyjnych. Na szczególn uwag zasuguj ochronne elementy, zabezpieczajce nagrzewnice wodne przed zamarzniciem, a nagrzewnice elektryczne przed przegrzaniem. Ich dobra jako zapewni dugi okres bezawaryjnego dziaania.

Pompuj ciepo

Rozwizaniem chtnie stosowanym w budownictwie pasywnym jest pompa ciepa, która, zintegrowana z central rekuperacyjn oraz kolektorami sonecznymi, nie tylko posuy do ogrzania i wentylacji pomieszcze, ale zapewni te ciep wod uytkow. Pobiera ona ciepo z gruntu, wody lub powietrza, które jest kumulowane w wymienniku ciepa, a nastpnie przekazywane do górnego róda ciepa, czyli np. systemu ogrzewania podogowego. Z 1kW pobranej mocy urzdzenie uzyskuje nawet 4kW mocy grzewczej. Jednak inwestycja w pomp ciepa ma sens tylko wtedy, gdy zapotrzebowanie na energi jest bardzo due, bo jest ona zasilana prdem elektrycznym.

Energia ze soca

Dom pasywny wyposaony jest te w kolektory soneczne, które pozyskuj energi ciepln bezporednio z promieniowania sonecznego i przeksztacaj je w ciepo. System solarny bardzo dobrze wpisuje si w ide budynku pasywnego, gdy ma on by samowystarczalny energetycznie. W przypadku wspomnianych powyej instalacji centralnego ogrzewania taki bilans moe by bliski zeru, jeli wykorzysta si np. odzysk ciepa z powietrza wywiewanego i ciepa z urzdze pracujcych w budynku, a wydzielajcych je w trakcie swojej pracy. Jeli chodzi o wod uytkow tu trudno ju jest j podgrza, korzystajc z tych urzdze. Kolektory soneczne stanowi wic idealne ródo ciepa, gdy do ich pracy potrzeba znikomych iloci energii elektrycznej – praca pompy solarnej na I biegu to pobór na poziomie 30 W. Kolektory zazwyczaj instaluje si na dachu. Najlepiej, aby urzdzenie byo zamontowane na poudniowej poaci lub skierowane w t stron, pod odpowiednim ktem. Jedynym warunkiem, jaki naley speni przy montau kolektorów, jest utrzymanie optymalnego kta nachylenia 45° i orientacja w kierunku poudniowym.

Idea ide, ale....

Wysokie koszty wznoszenia domów pasywnych generowane s przede wszystkim przez zastosowanie takich urzdze, jak rekuperator, pompa ciepa czy kolektory soneczne. Mimo e z roku na rok s one coraz tasze, to jednak stanowi znaczny procent wartoci inwestycji. A to sprawia, e budowa domu pasywnego, w zalenoci od zastosowanych materiaów i rozwiza, jest drosza od tradycyjnego czy energooszczdnego o 10% – 30%. W Polsce powstaa do tej pory znikoma, w porównaniu do redniej europejskiej, liczba domów pasywnych. Ale czynnikiem decydujcym o tych statystykach s nie tylko wysze nakady. Wikszo inwestorów nie jest te przekonana do niszych kosztów eksploatacji, trwaoci domu czy komfortu zamieszkania. Powodem tej rezerwy s liczne mity, jakie narosy wokó budownictwa wykorzystujcego odnawialne róda energii. Dlatego te idea budowy domu pasywnego jest od kilku lat wci tylko ide, a nie wykorzystywan na co dzie technologi. Niestety, moemy si spodziewa, e ten stan bdzie utrzymywa si duej. Chyba e, tak jak to si dzieje w innych krajach UE, inwestorzy bd mieli moliwo uzyskania dopat.

ródo: www.najciekawszeprojekty.pl
Opracowanie: RedakcjaKOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij