dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


Podjazdy i cieki z klinkieruMurowanie klinkierowego ogrodzenia krok po krokuPot zbity z desek czy druciana siatka nie s optymalnym rozwizaniem zagospodarowania przestrzeni wokó domu. Gdy budowa obiektu bdzie zakoczona, a inwestorzy zapi finansowy oddech, warto pomyle o efektownym, murowanym ogrodzeniu

Ogrodzenie wykonane z cegie nie tylko zapewni wiksze bezpieczestwo, ale bdzie te estetycznym dopenieniem posesji. Zastosowanie klinkieru to dodatkowo gwarancja trwaoci, poniewa jest to materia mao nasikliwy i odporny na dziaanie trudnych warunków atmosferycznych, takich jak mróz czy deszcz. Klinkierowe ogrodzenie przez dugie lata nie bdzie wymagao adnych zabiegów konserwacyjnych. Oczywicie pod warunkiem, e zostanie fachowo wykonane. Jak to zrobi?

Fundamenty

Przed rozpoczciem prac, wykonawca musi rozplanowa rozoenie ogrodzenia w terenie. Nastpnie mona przystpi do wylewania awy fundamentowej. Fundament pod ogrodzenie z klinkieru powinien by stosunkowo gboki. Jego wymiary zale od geograficznego pooenia dziaki oraz od rodzaju gruntu. Na gruntach wysadzinowych, czyli zwikszajcych objto pod wpywem zamarzajcej wody, zaleca si posadowienie poniej punktu przemarzania. W zalenoci od rejonu kraju bdzie to od ok. 80 cm do ok. 140 cm pod powierzchni ziemi. Na gruntach niewysadzinowych wystarczy fundament o gbokoci ok. 60 cm. Zwykle przyjmuje si zasad, e szeroko fundamentu powinna by taka jak grubo muru. Wylewajc beton, nie wolno zapomnie o dylatacjach, czyli wskich szczelinach wypenionych pap.

Izolacja pozioma i ukadanie pierwszych cegie


Aby zagwarantowa ochron przed wilgoci pochodzc od gruntu, a tym samym nie dopuci do erozji i niszczenia ogrodzenia, przed murowaniem trzeba wykona na fundamencie izolacj poziom z pasów papy lub masy bitumicznej. Pierwsze cegy ukada si na izolacji poziomej zwykle w naronikach, dopiero póniej wypeniajc przestrzenie midzy nimi. Murujc ogrodzenie, tak jak w przypadku elewacji, naley miesza cegy z rónych palet. Cega jest produktem naturalnym i jej barwa zaley od skadu mineralnego gliny, dlatego poszczególne partie klinkieru mog nieznacznie róni si od siebie odcieniem. Jest to zjawisko typowe, wystpujce u wszystkich producentów ceramicznych materiaów budowlanych. Granice dopuszczalnych rónic kolorystycznych okrelaj normy budowlane, tumaczc to specyfik procesu technologicznego oraz waciwociami gliny. Przestrzeganie zasady, by miesza cegy z kilku palet powoduje, e rónice s niedostrzegalne.

Odpowiednia zaprawa i ochrona przed wilgoci pomoe zapobiec wykwitom

Podczas murowania ogrodzenia, wane jest take stosowanie odpowiedniej zaprawy, przeznaczonej specjalnie do klinkieru. Zapraw naley przygotowa cile wedug zalece producenta. Istotna jest tu przede wszystkim odpowiednia konsystencja, czyli waciwa proporcja suchej zaprawy i wody. - Uycie nieodpowiedniej zaprawy, szczególnie zawierajcej wapno, moe prowadzi do tworzenia si wykwitów. Jeli dodatkowo fugi nie zostan wykonane prawidowo i do wntrza muru dostanie si woda, sole zawarte w zaprawie rozpuszczaj si. Woda wraz z solami przemieszcza si mikroskopijnymi kapilarami na zewntrz muru. Tam nastpuje odparowanie wody, a rozpuszczone w niej zwizki chemiczne pozostaj na powierzchni cegie w postaci nieestetycznych biaych zacieków. Bardzo istotnym czynnikiem, który pomoe unikn wykwitów, jest wic ochrona przed wilgoci, zarówno przed murowaniem, jak i w trakcie prac. Ze wzgldu na proces wizania samej zaprawy nie powinno si dopuszcza do zawilgocenia cegie na placu budowy. Przed przenikaniem wody od strony gruntu ochroni umieszczenie cegie na paletach. Natomiast od góry klinkier naley przykry foli budowlan, co zapobiegnie zamokniciu cegie w razie deszczu.

Przsa

Ogrodzenie moe by w caoci murowane z cegie lub moe czy elementy klinkierowe np. z wstawkami z drewna. Jednym z najpopularniejszych rozwiza jest zamontowanie metalowych przse midzy supkami z klinkieru. Przsa naley montowa zgodnie z instrukcj ich producenta, zwykle uywajc koków rozporowych lub wmurowujc je na odpowiedni zapraw. Monta przse metalowych powinien si odby na przegubach, co umoliwi rozszerzalno termiczn. Dziki temu powstajce naprenia nie zostan przeniesione na wymurowane supki, co mogoby powodowa pkanie fug, a nawet uszkodzenie klinkieru. Na podmurówkach pod przsami najczciej wykonuje si tzw. rolk, czyli cegy uoone tak, e na zewntrz muru wida tylko gówki, a nie tradycyjnie – wozówki. W miejscach najbardziej naraonych na przenikanie wody, konieczne jest zastosowanie cegy penej, a nie szczelinowej. Do wykoczenia mona równie wykorzysta cegy ksztatowe.

Supki

- Po wymurowaniu zewntrznej warstwy supka z klinkieru, pust przestrze wewntrz zbroi si prtami i wypenia betonem o takiej samej konsystencji jak zaprawa do klinkieru - mówi Krzysztof Omilian z firmy Röben. Zwieczenie supków mog stanowi cegy ksztatowe lub prefabrykowane kaptury, czyli gotowe elementy budowlane wykonane z cegie klinkierowych i betonowego rdzenia nonego. Jest to nie tylko estetyczne wykoczenie, ale take element ochronny. Czapy maj ksztat stoka, wic woda opadowa szybko spywa w dó. Dziki skutecznemu odprowadzaniu wilgoci, zapobiegaj wnikaniu jej do spoin supa oraz powstawaniu wykwitów. Kaptury muruje si przy wykorzystaniu kleju elastycznego.

Fugowanie


Po uoeniu cegie naley odczeka zanim rozpocznie si ostatni etap prac, jakim jest fugowanie. W tym czasie górna warstwa ogrodzenia powinna zosta zabezpieczona przed penetracj wody z opadów atmosferycznych. O tym, kiedy rozpocz fugowanie, moe zdecydowa wycznie fachowiec od murowania klinkieru, który uwzgldni róne czynniki, m.in. stopie wilgotnoci muru oraz warunki atmosferyczne. Spoinowanie powinno by wykonane za pomoc specjalnej fugi do klinkieru, któr przygotowano zgodnie z zaleceniami producenta, uwaajc, by nie bya zbyt mokra. Zaleca si murowanie na pene spoiny. Dopuszczalne jest wykonanie fugi wypukej lub wklsej, z tym jednak zastrzeeniem, e jej brzegi bd stykay si z krawdzi cegie. Niewskazane jest murowanie na puste lub zagbione spoiny, poniewa w niewypenionych miejscach bdzie gromadzi si woda. Zdecydowanie odradza si te wykonywania fug w czasie niesprzyjajcych warunków pogodowych, przede wszystkim w przypadku deszczu i temperatury poniej 5°C.

Po zakoczeniu prac murarskich

Po wymurowaniu, ogrodzenie powinno by dodatkowo chronione przez co najmniej 7 dni, kiedy zachodzi wstpny proces wizania cementu i zwizki chemiczne wystpujce w zaprawie s absorbowane. Peny proces wizania zaprawy trwa 4 tygodnie. W tym czasie mur powinien by zabezpieczony przed wod opadow oraz nadmiernym nasonecznieniem, szczególnie powyej 30°C. Wykonanie murowanego ogrodzenia jest czsto powizane z zamocowaniem bramy, dlatego warto doda, e monta bramy przesuwnej powinien by niezaleny od ogrodzenia, poniewa obcienia dynamiczne powstajce przy przesuwaniu bramy powoduj naprenia, które mog prowadzi do spkania fug oraz cegie. Na koniec prac przy ogrodzeniu, zaleca si otoczenie przestrzeni wokó niego opask wirow.
Materiay: Roben
Opracowanie: RedakcjaKOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij