dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


Podjazdy i cieki z klinkieruJak budowa cian trjwarstwow?Pustaki jako warstwa nona, materia izolacyjny oraz osona w postaci elewacji z cegie – tak w przyblieniu wyglda ciana trójwarstwowa. Zwykle buduje si j w dwóch etapach.

Trójwarstwow przegrod zewntrzn mona wznosi na dwa sposoby. Pierwsze rozwizanie to stawianie wszystkich warstw na raz, przed wykonaniem dachu. Drugie zakada rozoenie budowy na dwa etapy. Najpierw wykonywana jest warstwa nona, a dopiero po przykryciu budynku dachem dokada si materia izolacyjny oraz muruje elewacj z cegie. Wybór sposobu wznoszenia ciany naley do wykonawcy, poniewa normy budowlane nie narzucaj budowy ani w jednym, ani w dwóch etapach. Jednak ze wzgldu na kilka istotnych szczegóów technologia dwuetapowa ma przewag nad jednoetapow.

Dlaczego w dwóch etapach?


 Po pierwsze, wybudowany dach pozwoli uchroni materia izolacyjny przed nasikaniem wod podczas budowy. Styropian jest mao nasikliwy, wic jest to zaleta wana przede wszystkim dla tych, którzy ocieplaj budynek wen. Opady deszczu mog przyczyni si do osabienia waciwoci tego materiau izolacyjnego. Jeli wena zamoknie, naley odczeka a do jej cakowitego wyschnicia, co czsto pochania znaczn ilo czasu. Bdem jest ukadanie przesiknitej wilgoci weny, poniewa na cianie mog póniej pojawi si plamy; istnieje równie ryzyko powstawania grzybów i pleni. Przykrycie caej konstrukcji dachem pozwala zminimalizowa prawdopodobiestwo wystpienia tego problemu. Kolejnym argumentem przemawiajcym na korzy metody dwuetapowej jest ochrona cegy elewacyjnej przed uszkodzeniami, do których mogoby doj podczas wykonywania prac przy budowie dachu. Wylewanie stropu betonem zawsze stwarza niebezpieczestwo zabrudzenia elewacji. Generuje to niepotrzebne koszty czyszczenia. Co wicej, w niektórych przypadkach oczyszczenie powierzchni cegie moe si okaza niemoliwe. Gdy stawiamy cian osonow po zakoczeniu budowy dachu, unikamy tego ryzyka.

Fundament i ukadanie pierwszych pustaków

Jak w przypadku kadej przegrody zewntrznej, budow ciany trójwarstwowej rozpoczynamy od wylania fundamentów. Naley przy tym pamita, e ciana trójwarstwowa, uwaana za najbardziej optymaln konstrukcj muru, jest take najcisz. Trzeba j oprze na solidnym fundamencie - awa fundamentowa musi by odpowiednio szeroka. Z tego wzgldu decyzj o budowie ciany z trzech warstw naley podj ju na etapie wybierania projektu. - Jeli inwestor zdecyduje si póniej, moliwe jest jeszcze oparcie przegrody na specjalnych konsolach, które przenosz obcienia na cian non. Oczywicie pod warunkiem, e jest ona wystarczajco wytrzymaa – mówi Krzysztof Omilian, ekspert z firmy Röben. Po wylaniu fundamentu naley wykona izolacj poziom. Pierwszy rzd pustaków musi by uoony na grubej warstwie mocnej zaprawy, np. cementowej lub cementowo-wapiennej. Wane jest dokadne wypoziomowanie pierwszej warstwy, poniewa póniej nie mona ju wyrówna wikszych rónic wysokoci. Nastpnie naley „wycign” naroa, czyli uoy w nich minimum trzy warstwy pustaków, tak, by w rogu kolejne elementy byy ustawione prostopadle do pustaków z niszej warstwy. Dopiero potem wypenia si wolne przestrzenie midzy naronikami.

Wybór zaprawy oraz dalsze murowanie


Zapraw trzeba dobra specjalnie do rodzaju elementów konstrukcyjnych. Pomaga to zminimalizowa ryzyko wystpowania mostków termicznych. Przykadowo, do standardowo wykoczonych pustaków z ceramiki poryzowanej przeznaczone s zaprawy lekkie ciepochronne. Spoina powinna mie grubo ok. 10 mm. Natomiast szlifowane pustaki ceramiczne umoliwiaj zastosowanie zaprawy klejowej, z cienk spoin na 2-3 mm. Zaprawa klejowa nie moe by zbyt rzadka – po zanurzeniu w niej pustaka na gboko ok. 5 mm powinna na nim zosta dostateczna ilo zaprawy, eby umoliwi poczenie z nastpnym bloczkiem. Bez wzgldu na to, czy pustaki s zwyke czy szlifowane, kolejne bloki osadza si w zagbienie pionowe ssiedniego pustaka, czyli tak zwan metod pióro - wpust. Dziki tym wyprofilowanym zazbieniom elementy szczelnie przylegaj i zapraw stosuje si na wikszoci powierzchni muru jedynie w spoinach poziomych. Spoiny pionowe wypenia si zapraw tylko w miejscach, gdzie pustaki byy przycinane, przy czeniu cian kotwami oraz w naronikach. Trzeba przy tym pamita, e pustaki wsuwa si w obienie od góry do dou, a nie z boku.

Kotwienie jest konieczne


Murujc cian trójwarstwow dwuetapowo, nie mona postrzega adnej warstwy jako samodzielnej konstrukcji. W drugim etapie pustaki musz zosta skutecznie poczone z izolacj i elewacj. W tym celu w trakcie wznoszenia konstrukcji nonej trzeba wmurowa w ni kotwy, które póniej zcz wszystkie warstwy. Kotwy najczciej wykonane s ze stali nierdzewnej. Aby umoliwia ruchy cian, np. pod wpywem zmian temperatury, nie powinny by zbyt grube. Warto doda, e w systemie pustaka szlifowanego kotwy mocujce montuje si przez nawiercanie ciany lub stosuje si atestowane kotwy paskie. Jeli przegroda murowana jest z pustaków tradycyjnych, kotwy naley umieci w zaprawie podczas murowania. Aby zapewni stabilno caej konstrukcji, powinny by osadzone w kadej warstwie co najmniej na gboko kilku centymetrów. Jeli spoiny w cianie osonowej wystpi na innej wysokoci ni w nonej, kotwy naley wygi tak, by opaday na zewntrz. Na 1 m² powierzchni zwykle stosuje si ok. 5 kotew, ale przy brzegach ciany, np. wokó otworów okiennych, powinno by ich wicej.

Pocztek drugiego etapu

W pierwszym etapie wzniesiona zostaa warstwa konstrukcyjna, czyli przenoszca obcienia. Nastpnie budynek przykryto dachem, który skutecznie ochroni ciany przed zawilgoceniem. Przyszed wic moment na dodanie materiau izolacyjnego, który jest odpowiedzialny za termoizolacyjno budynku, a wic w najwikszej mierze zapewnia póniejsz energooszczdno. Ostatni krok to wymurowanie ciany osonowej, która nie tylko ochroni ca konstrukcj przed dziaaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych czy uszkodzeniami mechanicznymi, ale take nada jej pikny wygld. ciana trójwarstwowa to wic gwarancja niskich rachunków za ogrzewanie, dugich lat bez potrzeby renowacji oraz niepowtarzalnej estetyki elewacji. Wszystko to pod warunkiem, e zostanie fachowo wykonana.

Izolacja ze szczelin wentylacyjn

Materia izolacyjny, najczciej w postaci weny lub styropianu, ukada si na warstwie nonej z pustaków. Warstwy czy si za pomoc kotew, na które naoone s tzw. talerzyki. Krki te nie tylko dociskaj ocieplenie, ale take, dziki znajdujcym si na nich kapinosom, umoliwiaj ciekanie skraplajcej si na metalu wody w dó. Chroni to izolacj przed zawilgoceniem. Jeli materia izolacyjny to wena, trzeba zadba o dodatkow moliwo wentylacji. Midzy ociepleniem a warstw elewacyjn powinno si zostawi szczelin powietrzn o szerokoci 2-4 cm. Szczelina ta pozwala odparowa wilgoci, która moe przedosta si do rodkowej warstwy w wyniku skraplania si pary wodnej. Powinna si zaczyna ok. 30 cm nad ziemi i koczy dopiero pod dachem. Aby zapewni cyrkulacj powietrza, na cianie elewacyjnej naley zostawi puste spoiny pionowe lub zastosowa specjalne puszki wentylacyjne, przez które powietrze bdzie mogo wlatywa i wylatywa, osuszajc wszystkie warstwy ciany.

Elewacja – warstwa osonowa


Murowanie trzeciej i ostatniej warstwy rozpoczyna si od naroników. Naroa naley uoy schodkowo na wysoko okoo 5 warstw, dokadnie poziomujc cegy. Po wykonaniu dwóch naroników w tej samej paszczynie, mona przystpi do murowania przestrzeni midzy nimi. Prace naley rozpocz od waciwego umieszczenia pasa uszczelniajcego. Nastpnie, murujc na folii pierwsz warstw cegie naley co drug – trzeci fug pionow pozostawi pust (otwart), aby umoliwi wentylacj szczeliny powietrznej. Jedn z najwaniejszych zasad podczas murowania elewacji z cegie klinkierowych jest mieszanie cegie z rónych palet. Cega jest produktem naturalnym i jej barwa zaley od skadu mineralnego gliny, dlatego poszczególne partie klinkieru mog nieznacznie róni si od siebie odcieniem. Jest to zjawisko typowe, wystpujce u wszystkich producentów ceramicznych materiaów budowlanych. Granice dopuszczalnych rónic kolorystycznych okrelaj normy budowlane, tumaczc to specyfik procesu technologicznego oraz waciwociami gliny. Przestrzeganie zasady, by miesza cegy z kilku palet powoduje, e rónice s niedostrzegalne. Jest to szczególnie istotne w przypadku cegie o nieregularnej kolorystyce lica, jak na przykad Röben burgund czy cieniowana.

Odpowiednia zaprawa zapobiegnie wykwitom

 Wane jest take stosowanie odpowiedniej zaprawy, przeznaczonej specjalnie do klinkieru. Uycie innej zaprawy, szczególnie zawierajcej wapno, moe prowadzi do powstawania na murze wykwitów. Te biae, nieestetyczne zacieki powstaj na skutek wymywania na powierzchni muru soli rozpuszczonych pod wpywem dziaania wody lub wilgoci. Zapraw naley przygotowa zgodnie z zaleceniami producenta. Wana jest tu przede wszystkim odpowiednia konsystencja, czyli waciwa proporcja suchej zaprawy i wody. Po zakoczeniu murowania fragmentu muru, naley usun z jego licowej powierzchni zabrudzenia, a fugi wyczyci suchym pdzlem. Po zakoczeniu prac naley lekko zwily spoin.

Ochrona przed niekorzystnym wpywem czynników atmosferycznych

Kolejnym istotnym czynnikiem, który pomoe unikn wykwitów, jest ochrona przed wilgoci, zarówno przed murowaniem, jak i w trakcie prac. Ze wzgldu na proces wizania samej zaprawy nie powinno si dopuszcza do zawilgocenia cegie na placu budowy. Przed zawilgoceniem od strony gruntu ochroni umieszczenie cegie na paletach. Natomiast od góry klinkier naley przykry foli budowlan, co zapobiegnie zawilgoceniu cegie w razie deszczu. Zalecane jest równie rozoenie murowania elewacji na dwa etapy. Po wzniesieniu muru z cegie, naley zabezpieczy jego górn warstw przed penetracj wody z opadów atmosferycznych. Nastpnie po okoo czterech tygodniach mona rozpocz fugowanie. Zdecydowanie odradza si wykonywania fug w czasie niesprzyjajcych warunków pogodowych, przede wszystkim w przypadku deszczu i temperatury poniej 5°C.

Dylatacje

Oprócz uszczelnie gwarantujcych ochron przed wilgoci, elewacja z cegy klinkierowej wymaga wykonania dylatacji, czyli kilkumilimetrowych szczelin pomidzy wikszymi fragmentami muru. Jest to konieczne, poniewa ciany zewntrzne poddawane s rónym naciskom i zmianom obcienia. Jedna ciana moe pracowa inaczej ni przegroda z ni ssiadujca, chociaby ze wzgldu na róny stopie nasonecznienia. Zaniechanie wykonania dylatacji moe doprowadzi do powstawania rys i pkni. Szczelin dylatacyjn wypenia si mas elastyczn.

Uwaga na trudne miejsca

Zwykle przyjmuje si, e ciany trójwarstwowe s mniej podatne na bdy wykonawcze ni jednowarstwowe, poniewa izolacja cieplna pozwala zabezpieczy potencjalne mostki termiczne. Mimo to, ksztatowanie przegrody z trzech warstw wymaga szczególnie precyzyjnego wykonania tych fragmentów ciany, przez które moe ucieka ciepo. S to najczciej nadproa oraz podokienniki, poniewa przy otworach okiennych i drzwiowych zostaje przerwana cigo materiau izolacyjnego. Warto w tym miejscu podkreli, e w przypadku ciany trójwarstwowej trzeba wykona dwa osobne nadproa – dla warstwy nonej oraz dla elewacji. - Murujc nadproa warto skorzysta z elementów gotowych. Dotyczy to zarówno warstwy nonej, jak i elewacyjnej. Gboko podparcia dla prefabrykowanego nadproa musi wynosi co najmniej 11,5 cm – mówi Krzysztof Omilian z firmy Röben, produkujcej ceramik budowlan. Dziki starannemu wymurowaniu nadproy i podokienników z prefabrykowanych elementów gotowych, mona w duej mierze ograniczy straty ciepa, gównie za spraw dokadnego dostosowania ich wymiarów do konstrukcji ciany. Na koniec warto doda, e aby unikn mostków termicznych, okna w cianie trójwarstwowej naley osadzi w paszczynie ocieplenia.
Materiay: Röben
Opracowanie: RedakcjaKOMENTARZE
Dodaj swj komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij